Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 13 Mehefin 2018

Amser: 09.01 - 11.46
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
4839


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Simon Thomas AC (Cadeirydd)

Neil Hamilton AC

Mike Hedges AC

Jane Hutt AC

Nick Ramsay AC

David Rees AC

Tystion:

Huw Irranca-Davies AC, Y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol

Owain Lloyd, Llywodraeth Cymru

Faye Gracey, Llywodraeth Cymru

Julie Morgan AC

Dr Grahame Guilford, y Panel Sector Gwyddorau Bywyd

Sioned Evans, Llywodraeth Cymru

Dr Tim Peppin, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Rob Stewart, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Staff y Pwyllgor:

Bethan Davies (Clerc)

Leanne Hatcher (Ail Glerc)

Georgina Owen (Dirprwy Glerc)

Owen Holzinger (Ymchwilydd)

Christian Tipples (Ymchwilydd)

Gareth David Thomas (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Steffan Lewis AC.

</AI1>

<AI2>

2       Papur(au) i'w nodi

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

</AI2>

<AI3>

2.1   PTN1 - Llythyr gan yr Ysgrifennydd Gwladol at y Cadeirydd - Ymchwiliad i'r paratoadau ar gyfer yr hyn a fydd yn disodli ffrydiau cyllido'r UE yng Nghymru - 21 Mai 2018

</AI3>

<AI4>

2.2   PTN2 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol at y Cadeirydd - Dathlu 10 mlynedd o Ddatganoli Pwerau Cyllidol - 24 Mai 2018.

</AI4>

<AI5>

2.3   PTN3 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol - Dathlu 10 mlynedd o Ddatganoli Pwerau Cyllidol - 25 Mai 2018.

</AI5>

<AI6>

2.4   PTN4 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid - Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru): Fframwaith Cyllidol - 4 Mehefin 2018

</AI6>

<AI7>

2.5   PTN5 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid - Goblygiadau ar gyfer Cyllidebau 2019-2020 a 2020-2021 - 7 Mehefin 2018

</AI7>

<AI8>

3       Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru): sesiwn dystiolaeth

3.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Huw Irranca-Davies AC, y Gweinidog dros Blant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol; Owain Lloyd, Dirprwy Gyfarwyddwr, Adran Gofal Plant, Chwarae a Blynyddoedd Cynnar, Llywodraeth Cymru; a Faye Gracey, Pennaeth Dadansoddi Polisi, Llywodraeth Cymru ar y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru).

</AI8>

<AI9>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 5, 9 ac 10

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI9>

<AI10>

5       Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru): Trafod y dystiolaeth

5.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI10>

<AI11>

6       Ymchwiliad i'r paratoadau ar gyfer yr hyn a fydd yn disodli ffrydiau cyllido'r UE yng Nghymru: Sesiwn dystiolaeth 1 (Pwyllgor Monitro Rhaglenni Cymru)

6.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Julie Morgan AC, Cadeirydd Pwyllgor Monitro Rhaglenni Cymru; Dr Grahame Guilford, Llysgennad Cyllid yr Undeb Ewropeaidd; a Sioned Evans, Prif Weithredwr Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru ar ei ymchwiliad i'r paratoadau ar gyfer yr hyn a fydd yn disodli ffrydiau cyllido'r UE yng Nghymru.

</AI11>

<AI12>

7       Ymchwiliad i'r paratoadau ar gyfer yr hyn a fydd yn disodli ffrydiau cyllido'r UE yng Nghymru: Sesiwn dystiolaeth  (Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru)

7.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Cynghorydd Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe a Dirprwy Arweinydd a llefarydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar Ddatblygu Economaidd, Ewrop ac Ynni; a Tim Peppin, Cyfarwyddwr Adfywio a Datblygu Cynaliadwy Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar ei ymchwiliad i'r paratoadau ar gyfer yr hyn a fydd yn disodli ffrydiau cyllido'r UE yng Nghymru.

 

</AI12>

<AI13>

8       Ymchwiliad i'r paratoadau ar gyfer yr hyn a fydd yn disodli ffrydiau cyllido'r UE yng Nghymru: Sesiwn dystiolaeth 3 (Dr Hywel Ceri Jones)

8.1 Cafodd sesiwn dystiolaeth y Pwyllgor gyda Dr Hywel Ceri Jones, Cyn-lysgennad Cyllido'r UE ei chanslo oherwydd salwch.  Yn lle hynny, cyflwynodd Dr Hywel Ceri Jones dystiolaeth ysgrifenedig i lywio ymchwiliad y Pwyllgor.

</AI13>

<AI14>

9       Ymchwiliad i'r paratoadau ar gyfer yr hyn a fydd yn disodli ffrydiau cyllido'r UE yng Nghymru: Trafod y dystiolaeth

9.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI14>

<AI15>

10   Ymchwiliad i’r tanwariant sy’n deillio o Benderfyniadau’r Bwrdd Taliadau: Trafod ymateb Comisiwn y Cynulliad

10.1 Nododd y Pwyllgor ymateb Comisiwn y Cynulliad a chanlyniad adolygiad y Bwrdd Taliadau o gefnogaeth staffio i'r Aelodau.

</AI15>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>