Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn

 

Dydd Mawrth 1 Mai 2018

Busnes y Llywodraeth

·         Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud) - i'w hateb gan Arweinydd y Tŷ

·         Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)

·         Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid: Adolygiad Canol Cyfnod o Gynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru 2018 (45 munud)

·         Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig: Y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol (45 munud)

·         Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus: Cyngor Sir Powys - Diweddariad ar Gefnogaeth o dan Fesur Llywodraeth Leol 2009 (45 munud)

·         Datganiad gan y Gweinidog Tai ac Adfywio: Perchnogaeth Tai Cost Isel (45 munud)

·         Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Sgiliau Digidol a Chodio (45 munud)

 

 

Dydd Mercher 2 Mai 2018

Busnes y Llywodraeth

·         Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth (45 munud)

·         Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol (45 munud)

Busnes y Cynulliad

·         Cwestiynau Amserol (20 munud)

·         Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)

·         Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus: Caffael Cyhoeddus (30 munud)

·         Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Safonau Ymddygiad 01-18 i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 22.9 (15 munud)

·         Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

·         Dadl Fer - Rhianon Passmore (Islwyn) (30 munud)

Dydd Mawrth 8 Mai 2018

Busnes y Llywodraeth

·         Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)

·         Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)

·         Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth: Uchelgeisiau ar gyfer Prif Linellau Rheilffordd Great Western a Gogledd Cymru (45 munud)

·         Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig: Dyfodol Rheoli Tir (45 munud)

·         Datganiad gan Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip: Diweddariad ar y Rhaglen Swyddi Gwell yn Nes at Adref (45 munud)

·         Datganiad gan Weinidog yr Amgylchedd: Cyfrifoldeb Cynhyrchydd Estynedig (45 munud)

 

 

Dydd Mercher 9 Mai 2018

Busnes y Llywodraeth

·         Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig (45 munud)

·         Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus (45 munud)

Busnes y Cynulliad

·         Cwestiynau Amserol (20 munud)

·         Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)

·         Dadl ar adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau: Prentisiaethau yng Nghymru (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (60 munud)

·         Dadl Fer – David Melding (Canol De Cymru) (30 munud)

 

 

Dydd Mawrth 15 Mai 2018

Busnes y Llywodraeth

·         Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)

·         Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)

·         Datganiad gan Arweinydd y Tŷ: Diwrnod Rhyngwladol yn erbyn Homoffobia, Deuffobia a Thrawsffobia (45 munud)

·         Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid: Treth Tir Gwag (45 munud)

·         Datganiad gan Arweinydd y Tŷ: Y Diweddariad ar Gysylltedd Digidol yng Nghymru (45 munud)

·         Dadl:  Rôl y System Gynllunio wrth Greu Lleoedd (60 munud)

 

 

Dydd Mercher 16 Mai 2018

Busnes y Llywodraeth

·         Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid (45 munud)

·         Cwestiynau i Arweinydd y Tŷ (mewn perthynas â'i chyfrifoldebau portffolio) (45 munud)

Busnes y Cynulliad

·         Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad (30 munud)

·         Cwestiynau Amserol (20 munud)

·         Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)

·         Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod (30 munud)

·         Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

·         Dadl Fer - Jenny Rathbone (Canol Caerdydd) (30 munud)