Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

 

Dydd Mawrth 13 Mawrth

Busnes y Llywodraeth

·         Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)

·         Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)

·         Datganiad gan Weinidog yr Amgylchedd: Tirweddau Dynodedig (45 munud)

·         Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Diweddariad ar Ymchwiliad y DU ar Waed wedi'i Heintio (45 munud)

·         Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) (60 munud)

·         Cynnig i gymeradwyo'r penderfyniad ariannol ynghylch y Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) (5 munud)

 

Ddydd Mercher 14 Mawrth 2018

Busnes y Llywodraeth

·         Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (45 munud)

·         Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol (45 munud)

Busnes y Cynulliad

·         Cwestiynau Amserol (20 munud)

·         Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)

·         Cynnig i ddiwygio Rheol Sefydlog 20 mewn perthynas a’r Datganiad am Gynigion y Gyllideb Ddrafft (5 munud)

·         Cynnig i ddiwygio Rheolau Sefydlog 26, 26A a 26B mewn perthynas â’r Gofyniad am Asesiadau Effaith ar Gyfiawnder (adran 110A o'r Ddeddf) (5 munud)

·         Enwebiad o dan Reol Sefydlog 10.5 ar gyfer penodi Archwilydd Cyffredinol Cymru (5 munud)

·         Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod (30 munud)

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

·         Dadl Fer - Llyr Guffydd (Gogledd Cymru) (30 munud)

·         Dadl Fer – Vikki Howells (Cwm Cynon) (30 munud)

Dydd Mawrth 20 Mawrth

Busnes y Llywodraeth

·         Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)

·         Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)

·         Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 7) 2018 (30 munud)

·         Deddf Casglu a Rheoli Trethi: Rheoliadau Awdurdod Cyllid Cymru (Pwerau i Ymchwilio i Droseddau) 2018 (15 munud)

 

Dydd Mercher 21Mawrth

Busnes y Llywodraeth

·         Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig (45 munud)

·         Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus (45 munud)

Busnes y Cynulliad

·         Cwestiynau Amserol (20 munud)

·         Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)

·         Dadl:  Egwyddorion Cyffredinol Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) (60 munud)

·         Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (60 munud)

·         Dadl fer - Rhianon Passmore (Islwyn) (30 munud)

 

Toriad: 26 Mawrth - 15 Ebrill 2018

 

Dydd Mawrth 17 Ebrill

Busnes y Llywodraeth

·         Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)

·         Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)

 

Dydd Mercher 18 Ebrill 2018

Busnes y Llywodraeth

·         Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid (45 munud)

·         Cwestiynau i Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip (ynghylch ei chyfrifoldebau polisi) (45 munud)

Busnes y Cynulliad

·         Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad (30 munud)

·         Cwestiynau Amserol (20 munud)

·         Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)

·         Dadl ar adroddiad Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol: Sut y mae Llywodraeth Cymru yn paratoi ar gyfer Brexit (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

·         Dadl Fer (30 munud)