Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

Yr amserlen o ran tystiolaeth lafar

 

Rhoddodd y tystion a ganlyn dystiolaeth lafar i’r Pwyllgor ar y dyddiadau a nodir isod.

 

29 Tachwedd 2017

Organisation

Simon Thomas AC, Yr Aelod sy’n gyfrifol am y Bil

Gareth Howells, Y Gwasanaethau Cyfreithiol, Comisiwn y Cynulliad

Joanne McCarthy, Y Gwasanaeth Ymchwil, Comisiwn y Cynulliad

Comisiwn y Cynulliad

7 Rhagfyr 2018

Organisation

Nick Bennett, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus

Katrin Shaw, Cyfarwyddwr Llywodraethu, Cyfraith a Pholisi

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus

Chris Vinestock, Cyfarwyddwr Ymchwiliadau a Phrif Swyddog Gweithredu

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus

 Ruth Friel, Pennaeth Profiad y Claf, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Bwrdd Iechyd

Shan Kennedy, Pennaeth Ymchwil ac Iawndal, Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr

Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr

Denise Williams, Uwch-reolwr Adrodd Allanol, Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr

Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr

Angela Hughes, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Dros Dro ar gyfer Profiad y Claf ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro a Chadeirydd y grŵp Gwrando a Dysgu o Adborth Cymru Gyfan

Cymru gyfan yn gwrando a dysgu

Rosemary Agnew, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus yr Alban

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus yr Alban

Marie Anderson, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Gogledd Iwerddon

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Gogledd Iwerddon

Disa Young, Pennaeth Materion Allanol, Cymdeithas Gofal Iechyd Annibynnol Cymru

Cymdeithas Gofal Iechyd Annibynnol Cymru

Jacky Jones, Dirprwy Gadeirydd Cymdeithas Gofal Iechyd Annibynnol Cymru a Chyfarwyddwr Gweithredol BMI Werndale

Cymdeithas Gofal Iechyd Annibynnol Cymru a Chyfarwyddwr Gweithredol BMI Werndale

13 Rhagfyr 2017  

Organisation

Catrin Edwards, Rheolwr Polisi ac Eiriolaeth, Hospice UK

 

Hosbis UK

Jonathan Ellis, Cyfarwyddwr Polisi ac Eiriolaeth, Hospice UK

Hosbis UK

Sally Taber, Cyfarwyddwr, Gwasanaeth Dyfarnu Cwynion y Sector Gofal Iechyd Annibynnol

Gwasanaeth dyfarnu cwynion y Sector gofal iechyd annibynnol

Gerry Evans, Dirprwy Brif Weithredwr, Gofal Cymdeithasol Cymru

Gofal Cymdeithasol Cymru

David Francis, Prif Arolygydd Cynorthwyol, Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

Dr Kate Chamberlain, Prif Weithredwr, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Prif Weithredwr, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Kevin Thomas, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol, Swyddfa Archwilio Cymru

Swyddfa Archwilio Cymru

Martin Peers, Pennaeth y Gyfraith a Moeseg, Swyddfa Archwilio Cymru

Swyddfa Archwilio Cymru

11 Ionawr 2018

Organisation

Daniel Hurford, Pennaeth Polisi (Gwella a Llywodraethu), Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Davina Fiore, Cyfarwyddwr Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol, Cyngor Caerdydd

Cyngor Caerdydd

Liz Withers, Pennaeth Polisi ac Ymgyrchoedd, Cymru, Cyngor ar Bopeth

Cyngor ar Bopeth

Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

Llywodraeth Cymru

David Richards, Cyfarwyddwr Llywodraethu, Llywodraeth Cymru

Llywodraeth Cymru

Nick Howard, Lawyer, Llywodraeth Cymru

Llywodraeth Cymru