Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

 

Ymchwiliad ar y defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal

 

Yr amserlen o ran tystiolaeth lafar 

Rhoddodd y tystion a ganlyn dystiolaeth lafar i’r Pwyllgor ar y dyddiadau a nodir isod.

21 Medi 2017   

Sefydliad

Sarah Rochira

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Sue Phelps

Cymdeithas Alzheimers

Yr Athro Sue Jordan

 

Tim Banner

 

Suzanne Tarrant

 

05 Hydref 2017

Sefydliad

Michaela Morris

Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru

Rhiannon Davies

 

Dr Victor Aziz

Coleg Brenhinol y Seiciatryddion

Dr Jane Fenton-May

Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol

Dr Premini Balasekaran

Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol

Alison Davies

Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru

Helen Bennett

Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru

Mair Davies

Cymdeithas Fferyllol Frenhinol Cymru

Wendy Davies

Cymdeithas Fferyllol Frenhinol Cymru

Steve Simmonds

Fferylliaeth Gymunedol Cymru

Sam Fisher

Fferylliaeth Gymunedol Cymru

Dr Ian James

Cymdeithas Seicolegol Prydain

Dr Carolien Lamers

Cymdeithas Seicolegol Prydain

19 Hydref 2017

Sefydliad

Karin Orman

Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol

Dr Alison Stroud

Coleg Brenhinol y Therapyddion Lleferydd ac Iaith

Beth Bowen

Coleg Brenhinol y Therapyddion Lleferydd ac Iaith

Melanie Minty

Fforwm Gofal Cymru

Steven Ford

Fforwm Gofal Cymru

David Francis

Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

Mr John Palmer

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Mrs Kim Williams

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Victoria Gimson

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Lisa Lane

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Claire Aston

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Dr Chineze Ivenso

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Sarah Isaac

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Sue Stephens

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

25 Hydref 2017

Sefydliad

Gerry Evans

Gofal Cymdeithasol Cymru

11 Ionawr 2018

Sefydliad

Vaughan Gething AC

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Tracey Breheny

Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi Camddefnyddio Sylweddau, Busnes y Llywodraeth a Chorfforaethol

Bethan Roberts

Yr Adran Gwasanaethau Cyfreithio

Janine Hale

Prif Swyddog Ymchwil (Economeg Iechyd)