Cwestiynau Llafar y Cynulliad a gyflwynwyd ar

03/01/2018 i'w hateb ar 10/01/2018

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i'r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth

          Vikki Howells     Cwm Cynon

1      OAQ51518

Beth yw blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer gwella cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus i drigolion Cwm Cynon yn 2018?

          Rhun ap Iorwerth     Ynys Môn

2      OAQ51522 Wedi'i gyflwyno yn Gymraeg

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am fudd economaidd datbygiadau seilwaith ar Ynys Môn?

         Janet Finch-Saunders    Aberconwy

3      OAQ51504

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am effaith stormydd y gaeaf ar y rhwydweithiau ffyrdd?

          Russell George     Sir Drefaldwyn

4      OAQ51513

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am gynlluniau Llywodraeth Cymru i dyfu economi canolbarth Cymru?

          Angela Burns    Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro

5      OAQ51502

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o nifer y busnesau yr effeithir arnynt yn andwyol gan force majeure?

         David Melding     Canol De Cymru

6      OAQ51500

Pa asesiad y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'i wneud o sefyllfa economaidd bresennol y sector adeiladu?

          Mick Antoniw     Pontypridd

7      OAQ51516

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am fanteision y cyflog byw i economi Cymru?

          Mohammad Asghar     Dwyrain De Cymru

8      OAQ51507

Pa gamau y bydd Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i wella ffyrdd yn ne-ddwyrain Cymru yn 2018?

 

 

 

         Jenny Rathbone     Canol Caerdydd

9      OAQ51503

Yn dilyn ymgynghoriad am wella gwasanaethau bws y llynedd, beth yw strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer sicrhau rhwydwaith bysiau cynaliadwy sy'n gwasanaethu Cymru gyfan?

          Dawn Bowden    Merthyr Tudful a Rhymni

10    OAQ51517         TYNNWYD YN ÔL

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am ddefnyddio'r rhaglen mannau cyfyng ar yr A470 ym Merthyr Tudful?

          Sian Gwenllian     Arfon

11    OAQ51520 Wedi'i gyflwyno yn Gymraeg

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad ynghylch gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer economi gogledd Cymru?

          Andrew R.T. Davies    Canol De Cymru

12    OAQ51495

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am sut y bydd polisïau economaidd Llywodraeth Cymru yn gwella'r cyflogau a gaiff eu cymryd adref yng Nghymru?

          Suzy Davies     Gorllewin De Cymru

13    OAQ51499

Pwy sy'n cynghori Ysgrifennydd y Cabinet ar benderfyniadau i gymeradwyo ceisiadau a wneir i'r gyllideb buddsoddi cyfryngau ar hyn o bryd?

          Nick Ramsay     Mynwy

14    OAQ51497

Sut y mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi mentrau yn y sector preifat a gynlluniwyd i hyrwyddo Mynwy fel porth i dde Cymru?

          John Griffiths     Dwyrain Casnewydd

15    OAQ51498

Sut y mae blaenoriaethu cerdded, beicio a thrafnidiaeth gyhoeddus gan Lywodraeth Cymru dros geir modur preifat yn effeithio ar ddyrannu adnoddau o fewn y portffolio economi a thrafnidiaeth?

Cwnsler Cyffredinol

          David Rees     Aberafan

1      OAQ51510

Pa drafodaethau y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cael gyda chymheiriaid yn y DU mewn perthynas â chadw siarter yr UE ar hawliau sylfaenol yn rhan o gyfraith y DU yn dilyn Brexit?

          Simon Thomas     Canolbarth a Gorllewin Cymru

2      OAQ51493 Wedi'i gyflwyno yn Gymraeg

Pa asesiad y mae’r Cwnsler Cyffredinol wedi'i wneud o effaith Deddfau Uno 1535-42 ar gyfansoddiad Cymru?

 

          Joyce Watson    Canolbarth a Gorllewin Cymru

3      OAQ51523

Yn sgil Adolygiad Lammy, a wnaiff y Cwnsler Cyffredinol ddatganiad am amrywiaeth yn y proffesiwn cyfreithiol yng Nghymru?

          Simon Thomas     Canolbarth a Gorllewin Cymru

4      OAQ51494 Wedi'i gyflwyno yn Gymraeg

Pa drafodaethau y mae’r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cynnal ynglŷn a gallu Llywodraeth Cymru i ddefnyddio ei grymoedd newydd o dan Ddeddf Cymru 2017?