Text Box: David Rees AC
 Cadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

26 Ebrill 2017

 

Annwyl David

Ymateb i ymchwiliad Pwyllgor Gweithdrefn Tŷ’r Cyffredin i bwerau dirprwyedig ym ‘Mil y Diddymu Mawr’

Efallai eich bod yn gwybod bod Pwyllgor Gweithdrefn Tŷ’r Cyffredin wedi bod yn cynnal ymchwiliad yn ddiweddar i bwerau dirprwyedig ym ‘Mil y Diddymu Mawr’. Yn ein cyfarfod ar 3 Ebrill, cytunwyd y byddem yn ymateb i’r ymchwiliad.

Amgaeir ein hymateb er gwybodaeth i chi.

Yn gywir

Huw Irranca-Davies

Cadeirydd

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg.

We welcome correspondence in Welsh or English.