Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn

 

Dydd Mawrth 28 Tachwedd 2017

Busnes y Llywodraeth

·         Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)

·         Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)

·         Datganiad gan y Gweinidog Plant a Gofal Cymdeithasol: Gwella Canlyniadau ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal (45 munud)

·         Rheoliadau Casglu a Rheoli Trethi (Datgelu a Ganiateir) (Cymru) 2017 (15 munud)

·         Dadl: Entrepreneuriaeth: Pwrpas Cenedlaethol (60 munud)

·         Dadl: Cyfnod 3 Bil Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) (60 munud)

 

Dydd Mercher 29 Tachwedd 2017

Busnes y Llywodraeth

·         Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig (45 munud)

·         Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus (45 munud)

Busnes y Cynulliad

·         Cwestiynau Amserol (20 munud)

·         Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)

·         Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.2 i roi cyfarwyddiadau i’r Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog (60 munud)

·         Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

·         Dadl Fer – Jayne Bryant (Gorllewin Casnewydd) – (30 munud)

 

Dydd Mawrth 5 Rhagfyr 2017

Busnes y Llywodraeth

·         Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)

·         Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)

·         Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Budd y Cyhoedd a Chymru Ffyniannus – Yr ymateb i'r ymgynghoriad (45 munud)

·         Dadl: Cyfnod 4 Bil Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) (15 munud)

·         Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Arweiniad a Hawliadau Ariannol (15 munud)

·         Dadl: Cyllideb Ddrafft 2018-19 (120 munud)

·         Dadl: Ansawdd Aer (60 munud)

 

Dydd Mercher 6 Rhagfyr 2017

Busnes y Llywodraeth

·         Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid (45 munud)

·         Cwestiynau i Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip (ynghylch cyfrifoldebau ei phortffolio) (30 munud)

Busnes y Cynulliad

·         Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad (30 munud)

·         Cwestiynau Amserol (20 munud)

·         Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)

·         Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod (30 munud)

·         Dadl ar y Ddeiseb ‘Cymuned Port Talbot yn erbyn yr Archgarchar’ (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

·         Dadl Fer - Janet Finch-Saunders (Aberconwy) – (30 munud)

 

Dydd Mawrth 12 Rhagfyr 2017

Busnes y Llywodraeth

·         Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)

·         Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)

·         Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus: Gweithio Gyda'n Gilydd i Greu Cymunedau Mwy Diogel (45 munud)

·         Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) 2017 (30 munud)

·         Dadl:  Adolygiad Blynyddol y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ar gyfer 2016-2017 (60 munud)

·         Dadl:  Cyfnod 4 Bil Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) (15 munud)

 

Dydd Mercher 13 Rhagfyr 2017

Busnes y Llywodraeth

·         Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg (45 munud)

·         Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (45 munud)

Busnes y Cynulliad

·         Cwestiynau Amserol (20 munud)

·         Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig: Heb gyrraedd gwreiddyn y mater: uchelgais newydd ar gyfer polisïau coetiroedd (60 munud)

·         Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (60 munud)

·         Dadl Fer – Mike Hedges (Dwyrain Abertawe) – (30 munud)