Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 25 Hydref 2017

Amser: 09.32 - 11.00
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
4425


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Simon Thomas AC (Cadeirydd)

Neil Hamilton AC

Mike Hedges AC

Eluned Morgan AC

David Rees AC

Steffan Lewis AC

Nick Ramsay AC

Tystion:

Victoria Winckler, Sefydliad Bevan

Auriol Miller, Sefydliad Materion Cymreig

Staff y Pwyllgor:

Bethan Davies (Clerc)

Leanne Hatcher (Ail Glerc)

Georgina Owen (Dirprwy Glerc)

Joanne McCarthy (Ymchwilydd)

Christian Tipples (Ymchwilydd)

Helen Jones (Ymchwilydd)

Gareth Howells (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

</AI1>

<AI2>

2       Papur(au) i'w nodi

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

</AI2>

<AI3>

2.1   PTN1 – Llythyr gan y Dr Ed Poole, Canolfan Llywodraethiant Cymru at y Cadeirydd – cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19 - 16 Hydref 2017

</AI3>

<AI4>

3       Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19: Sesiwn dystiolaeth 5

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Auriol Miller, Cyfarwyddwr y Sefydliad Materion Cymreig; a Dr Victoria Winckler, Cyfarwyddwr Sefydliad Bevan ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19.

</AI4>

<AI5>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI5>

<AI6>

5       Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19: trafod y dystiolaeth

5.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI6>

<AI7>

6       Goblygiadau ariannol Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru)

6.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod goblygiadau ariannol Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) a chytunodd i wahodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant i gyfarfod ar gyfer gwaith craffu pellach.

</AI7>

<AI8>

7       Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): materion a godwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru

7.1 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Archwilydd Cyffredinol Cymru yn ymateb i'r materion a godwyd.

</AI8>

<AI9>

8       Amcangyfrifon Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2018-19: Trafod yr adroddiad drafft

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad â rhai mân newidiadau.

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>