Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Croeso i'r wybodaeth ddiweddaraf am y Pwyllgor

Nod y diweddariad hwn am weithgareddau diweddar y Pwyllgor a rhai'r dyfodol yw ehangu ymgysylltiad â gwaith y Pwyllgor. Cafodd ei lunio gan y tîm clercio sy'n cefnogi gwaith y Pwyllgor.

Mae cyfrif twitter y Pwyllgor, sef @seneddiechyd yn cynnwys ein newyddion diweddaraf, a manylion ymchwiliadau a chyfarfodydd.

 


Gwaith a wnaed yn ystod haf 2017

Defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal

Rydym yn cynnal ymchwiliad byr i'r defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal.

Cynhaliwyd ymgynghoriad trwy'r gwanwyn a chyhoeddwyd yr ymatebion  ym mis Mai.

Byddwn yn parhau i gasglu tystiolaeth yn nhymor yr hydref, gan gynnal sesiynau tystiolaeth lafar gyda rhanddeiliaid yn y Senedd.

Unigrwydd ac unigedd

Cynhaliwyd 11 o sesiynau tystiolaeth lafar gyda rhanddeiliaid y tymor diwethaf ar einhymchwiliad i unigrwydd ac unigedd.

Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus rhwng mis Ionawr a mis Mawrth i gasglu  ymatebion gan randdeiliaid cyn casglu'r dystiolaeth lafar.

Rydym wrthi'n llunio ein casgliadau a byddwn yn cyhoeddi ein hadroddiad y tymor hwn.

 

Gofal sylfaenol

Rydym wedi bod yn casglu tystiolaeth ar gyfer ein hymchwiliad i ofal sylfaenol  ers tymor y gwanwyn. 

Cynhaliwyd grwpiau ffocws yng Nghaerfyrddin a Chaernarfon fel y gallai'r Aelodau edrych ar wahanol fodelau clwstwr gofal sylfaenol a sut maent yn gweithio.

 

 

Cynhaliwyd ymgynghoriad y gaeaf diwethaf a derbyniwyd 47 o ymatebion  gan randdeiliaid.

 

Cafwyd tystiolaeth lafar trwy gydol tymor yr haf, yn gynnwys gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon.

Rydym wrthi'n llunio ein casgliadau a byddwn yn cyhoeddi ein hadroddiad yn gynnar yn ystod tymor y gwanwyn.

Recriwtio meddygol

Lansiwyd ein hadroddiad ar recriwtio meddygol ym mis Mehefin.

Daeth yr aelodau a rhanddeiliaid i'r lansiad yn y Pierhead ar 29 Mehefin. Siaradodd aelodau'r Pwyllgor am yr argymhellion yn yr adroddiad, rhannodd meddyg dan hyfforddiant ei phrofiad o roi tystiolaeth i'r Pwyllgor, a rhannodd Deoniaid Ysgolion Meddygol Cymru eu barn.

 

Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017

Trosglwyddwyd Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) i'r Pwyllgor ym mis Tachwedd 2016.

 

Craffwyd ar y Bil yn y Pwyllgor yng nghyfnod 1 a 2, a chraffwyd ar y Bil yn y Cyfarfod Llawn yng nghyfnod 3. Cytunodd y Cynulliad ar y Bil ar 16 Mai 2017.

 

Rhoddwyd Cydsyniad Brenhinol i'r Bil ar 3 Gorffennaf 2017.

 

z

Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru

Gwahoddwyd aelodau o Banel yr Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru i Gyfarfod y Pwyllgor ar 19 Gorffennaf i siarad am ganfyddiadau eu hadroddiad interim.

Gweithgareddau'r Pwyllgor ar gyfer tymor yr hydref 2017

Er gwybodaeth, gall y wybodaeth am ddyddiadau a phynciau ymchwiliadau newid wrth i flaenoriaethau newydd godi.

 

-          Tystiolaeth lafar ar ein hymchwiliad i'r defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal;

-          Craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19

-          Adrodd ar ein hymchwiliad i ofal sylfaenol.

-          Unrhyw ddeddfwriaeth sy'n cael ei throsglwyddo i'n Pwyllgor.

 

Mae gwybodaeth wedi'i diweddaru ar gael yma:

http://www.assembly.wales/cy/bus-home/committees/Pages/Committee-Profile.aspx?cid=448

-           


Cylch gwaith

Cafodd y Pwyllgor ei sefydlu ar 28 Mehefin 2017 i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar faterion gwariant, gweinyddiaeth a pholisi, yn cwmpasu'r meysydd a ganlyn (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt): iechyd corfforol, iechyd meddwl, iechyd y cyhoedd a llesiant pobl Cymru, gan gynnwys y system gofal cymdeithasol.

Aelodau'r Pwyllgor