Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) – gohebiaeth ar gael ar y wefan

·         Yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol diwygiedig

·         Llythyr oddi wrth y Gweinidog a chopi o adolygiad allanol

·         Llythyr oddi wrth y Gweinidog lle mae’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ar weithredu’r Rhaglen Trawsnewid System Anghenion Dysgu Ychwanegol

http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=16496