Landscape                                                                                                                                    

 

DATGANIAD I’R WASG

 

Cyllid GIG Cymru - datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

 

Mae Cadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, Nick Ramsay AC, wedi cyhoeddi'r datganiad canlynol mewn ymateb i adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru 'Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014'.

 

Yn ôl Mr Ramsay:

 

"Cyhoeddwyd Deddf Cyllid y GIG (Cymru) ar ôl i'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus blaenorol fynegi pryderon ynghylch ffocws ariannol byrdymor GIG Cymru.

 

"Rwy'n falch o weld bod Llywodraeth Cymru yn defnyddio'r Ddeddf i ysgogi gwell gwaith cynllunio yn y GIG a bod arwyddion o newid ar waith tuag at ystyriaethau mwy tymor hir.

 

"Fodd bynnag, mae hefyd yn amlwg yn adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol bod llawer mwy i'w wneud i fynd i'r afael â'r problemau sylfaenol sydd wedi creu sefyllfa lle y mae pedwar o fyrddau iechyd mwyaf Cymru wedi methu â chadw at eu cyllidebau yn ystod y tair blynedd diwethaf, ac felly wedi cael barn archwilio amodol gan yr Archwilydd Cyffredinol o ran cysondeb eu gwariant. 

 

"Bydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn cymryd tystiolaeth gan Lywodraeth Cymru ynghylch y materion a godwyd yn adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol ddydd Llun 10  Gorffennaf."

 

 

Nodiadau i olygyddion

 

Mae'r adroddiad llawn, 'Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014', ar gael gan Swyddfa Archwilio Cymru  .

 

I gael rhagor o wybodaeth, neu os ydych am wneud cais am gyfweliadau, lluniau neu gyfleoedd ffilmio, cysylltwch â gwasanaeth cyswllt â'r cyfryngau y Cynulliad Cenedlaethol ar 0300 200 7487, neu anfonwch neges e-bost at newyddion@cynulliad.cymru.

 

Cymraeg

 

 

facebook twitter flickrClean_YouTube_Icon_by_TheSuperPup