Text Box: Mike Hedges AC
 Cadeirydd y Pwyllgor Deisebau 
 Cynulliad Cenedlaethol Cymru
 Tŷ Hywel
 Caerdydd, CF99 1NA

12 Mehefin 2017

Annwyl Mike,

Deisebau sy'n cael eu hystyried gan y Pwyllgor Deisebau ar hyn o bryd

 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 25 Mai ynghylch deisebau sy'n cael eu hystyried gan y Pwyllgor Deisebau ar hyn o bryd.  Nododd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau y llythyr yn ein cyfarfod ar 7 Mehefin 2017.

Pan fyddwn yn edrych ar ein rhaglen waith ar gyfer y dyfodol yn ddiweddarach y tymor hwn, byddwn yn ystyried a oes themâu yn deillio o'r deisebau a allai lywio ymchwiliad yn y dyfodol.

 

Yn gywir,

Russell George AC

Cadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau