Cynnws | Contents

 

*Ar gael yn Gymraeg | Available in Welsh

Rhif | Number

Sefydliad

Organisation

FTD 01

Fferylliaeth Gymunedol Cymru

Community Pharmacy Wales

FTD 02

Diabetes UK Cymru

Diabetes UK Cymru

FTD 03

ASH Cymru

ASH Wales

FTD 04

Cymdeithas Broffesiynol ar gyfer Gofal Plant a’r Blynyddoedd Cynnar Cymru

Professional Association for Childcare and Early Years Cymru (PACEY Cymru)

FTD 05

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Powys Teaching Health Board

FTD 06

Cŵn Tywys Cymru

Guide Dogs Cymru

FTD 07

Cymdeithas Ddeintyddol Prydain Cymru

British Dental Association Wales

FTD 08

Coleg Brenhinol y Therapyddion Iaith a Lleferydd

Royal College of Speech and Language Therapists

FTD 09

Coleg Brenhinol y Bydwragedd

The Royal College of Midwives

FTD 10

Y Gymdeithas Genedlaethol i Blant Byddar

The National Deaf Children's Society

FTD 11

Rhwydwaith Bwydo Babanod Cymru

Wales Infant Feeding Network (WIFN)

FTD 12

Prif Fydwragedd dros Addysg yng Nghymru

Lead Midwives for Education in Wales

FTD 13*

Plant yng Nghymru

Children in Wales

FTD 14

Canolfan Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol Plant (CASCADE) – Prifysgol Caerdydd

Children’s Social Care Research and Development Centre (CASCADE) – Cardiff University

FTD 15

Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru

Royal College of Nursing Wales

FTD 16

Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Castell-nedd Port Talbot

Neath Port Talbot Council for Voluntary Service

FTD 17

RNIB Cymru (Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Deillion)

RNIB Cymru (Royal National Institute of Blind People)

FTD 18

Unigolyn

Individual

FTD 19

NCT Cymorth i Rieni Newydd

NCT New Parent support

FTD 20

Achub y Plant

Save the Children

FTD 21

Bwrdd Cymru o Gymdeithas Ddeieteg Prydain

The Wales Board of the British Dietetic Association

FTD 22

Conffederasiwn GIG Cymru

Welsh NHS Confederation

FTD 23

AFASIC CYMRU

AFASIC CYMRU

FTD 24

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Public Health Wales

FTD 25

Cyngor y Gweithlu Addysg

Education Workforce Council

FTD 26

Mudiad Meithrin (Translation)

Mudiad Meithrin (Welsh only)

FTD 27

NSPCC Cymru

NSPCC Wales

FTD 28

Coleg yr Optometryddion

College of Optometrists

FTD 29

Canolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Moddion, Prifysgol Bangor

Centre for Health Economics & Medicines Evaluation, Bangor University

FTD 30

Cymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain

The British Association for Counselling and Psychotherapy (BACP)

FTD 31

Cymdeithas Darparwyr Cyn-Ysgol Cymru

Wales Pre-school Providers Association

FTD 32

Sefydliad Iechyd Meddwl

Mental Health Foundation

FTD 33

Cymru Well Wales

Cymru Well Wales

FTD 34

Cyngor Sir Caerfyrddin

Carmarthenshire County Council

FTD 35

RSPCA Cymru

RSPCA Cymru

FTD 36

Cymorth Cymru

Cymorth Cymru

FTD 37

Unigolyn

Individual

FTD 38

Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

Association of Directors of Social Services Cymru (ADSS)

FTD 39

Triniaeth Deg ar gyfer Menywod Cymru

Fair Treatment for the Women of Wales 

FTD 40

Sefydliad Joseph Rowntree

Joseph Rowntree Foundation

FTD 41

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Hywel Dda University Health Board

FTD 42

Unigolyn

Individual

FTD 43

Grŵp Cynghori Arweinyddiaeth Deieteg Cymru a'r Rhwydwaith Deietegwyr Iechyd y Cyhoedd yng Nghymru

Wales Dietetic leadership Advisory Group and the Public Health Dietitians in Wales network

FTD 44

Bliss

Bliss

FTD 45

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Betsi Cadwaladr University Health Board (BCUHB)

FTD 46

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Cardiff and Vale University Health Board

FTD 47

Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant

Royal College of Paediatrics and Child Health

FTD 48

Coleg Brenhinol y Seiciatryddion

Royal College of Psychiatrists

FTD 49

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Conwy County Borough Council 

FTD 50

Cymorth i Ferched Cymru

Welsh Women’s Aid

FTD 51

Cyngor Gofal Cymru

Care Council for Wales

FTD 52

Unigolyn

Individual

FTD 53

Unigolyn

Individual   

FTD 54

Dinas a Sir Abertawe

City and County Of Swansea