Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 27 Chwefror 2017

Amser: 13.15 - 16.23
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3912


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Nick Ramsay AC (Cadeirydd)

Mohammad Asghar (Oscar) AC

Neil Hamilton AC

Mike Hedges AC

Neil McEvoy AC

Rhianon Passmore AC

Lee Waters AC

Tystion:

Nicola Evans, Cartrefi Cymoedd Merthyr

Steve Jones, Tai Ceredigion

Derek Lassetter, Tai Ceredigion

Michael Owen, Cartrefi Cymoedd Merthyr

Helen White, y Bwrdd Rheoleiddio ar gyfer Cymru

Mike Wiseman, Panel Ymgynghorol Tenantiaid

Swyddfa Archwilio Cymru:

Huw Vaughan Thomas - Archwilydd Cyffredinol Cymru

Nick Selwyn - Swyddfa Archwilio Cymru

Gabrielle Smith - Swyddfa Archwilio Cymru

Staff y Pwyllgor:

Fay Bowen (Clerc)

Meriel Singleton (Ail Glerc)

Claire Griffiths (Dirprwy Glerc)

Jonathan Baxter (Ymchwilydd)

Katie Wyatt (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

Trawsgrifiad

 

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod (PDF 999KB) Gweld fel HTML (999KB)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

 

1.1        Croesawodd y Cadeirydd aelodau'r Pwyllgor i'r cyfarfod.

1.2        Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

1.3        Gwnaeth y Cadeirydd ddatganiad i egluro pwynt ar gyfer y cofnod, o gwestiwn a gyfeiriwyd at bobl yng nghyfarfod y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a gynhaliwyd ar 13 Chwefror.

 

</AI2>

<AI3>

2       Papurau i'w nodi

 

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

</AI3>

<AI4>

2.1   Ymchwiliad i drefn reoleiddio Cymdeithasau Tai: Cywiriad gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

</AI4>

<AI5>

3       Craffu ar Gyfrifon 2015-16: Ymatebion i Adroddiad y Pwyllgor

 

3.1 Nododd y Pwyllgor yr ymateb i'w adroddiad ar Graffu ar Gyfrifon 2015-16 a chytunwyd i ofyn am y wybodaeth ddiweddaraf am weithredu gan Lywodraeth Cymru ym mis Medi 2017.

 

</AI5>

<AI6>

4       Ymchwiliad i oruchwyliaeth reoleiddiol ar Gymdeithasau Tai: Sesiwn dystiolaeth 9

 

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Helen White, Cadeirydd, Bwrdd Rheoleiddiol Cymru a Mike Wiseman, Cyn Gadeirydd, y Panel Cynghori Tenantiaid ac aelod o’r Grŵp Cynghori ar Reoleiddio a’r Grŵp Making it Happen, fel rhan o'i ymchwiliad i drefn reoleiddio Cymdeithasau Tai Cymru.

 

</AI6>

<AI7>

5       Ymchwiliad i oruchwyliaeth reoleiddiol ar Gymdeithasau Tai: Sesiwn dystiolaeth 10

 

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Steve Jones, Prif Weithredwr a Derek Lassetter, Cadeirydd Tai Ceredigion, fel rhan o'i ymchwiliad i drefn reoleiddio Cymdeithasau Tai.

 

 

</AI7>

<AI8>

6       Ymchwiliad i oruchwyliaeth reoleiddiol ar Gymdeithasau Tai: Sesiwn dystiolaeth 11

 

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Michael Owen, Prif Weithredwr a Nicola Evans, Cadeirydd Cartrefi Cymoedd Merthyr, fel rhan o'i ymchwiliad i drefn reoleiddio Cymdeithasau Tai Cymru.

 

 

</AI8>

<AI9>

7       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

 

7.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

</AI9>

<AI10>

8       Ymchwiliad i oruchwyliaeth reoleiddiol ar Gymdeithasau Tai: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

 

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

</AI10>

<AI11>

9       Arlwyo a Maeth Cleifion mewn Ysbytai: Trafod yr adroddiad drafft

 

9.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod yr adroddiad drafft, a chytunodd arno yn amodol ar fân newidiadau.

 

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>