Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 2 Chwefror 2017

Amser: 13.00 - 16.34
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3877


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Simon Thomas AC (Cadeirydd)

Mike Hedges AC

Eluned Morgan AC

David Rees AC

Nick Ramsay AC

Mark Reckless AC

Tystion:

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Emma Cordingley, Llywodraeth Cymru

Sarah Tully, Llywodraeth Cymru

Repa Antonio, Llywodraeth Cymru

Georgina Haarhoff, Llywodraeth Cymru

Andrew Hewitt, Llywodraeth Cymru

Mair Hughes, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Bethan Davies (Clerc)

Catherine Hunt (Ail Glerc)

Georgina Owen (Dirprwy Glerc)

Helen Jones (Ymchwilydd)

Gareth David Thomas (Ymchwilydd)

Gareth Pembridge (Cynghorydd Cyfreithiol)

Katie Wyatt (Cynghorydd Cyfreithiol)

Gwyn Griffiths (Cynghorydd Cyfreithiol)

Daniel Greenberg (Cynghorwr Technegol)

 

<AI1>

2       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

 

2.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

2.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Steffan Lewis AC.

 

</AI1>

<AI2>

3       Papurau i'w nodi

 

3.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

</AI2>

<AI3>

4       Y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 8

 

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Mark Drakeford AC - Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol; Emma Cordingley - Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru; a Sarah Tully - Rheolwr Prosiect Polisi Treth Ddatganoledig, Llywodraeth Cymru ynghylch Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru).

 

</AI3>

<AI4>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

 

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

</AI4>

<AI5>

6       Y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru): Trafod y dystiolaeth

 

6.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

</AI5>

<AI6>

7       Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

 

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad a chytunodd i gymeradwyo unrhyw newidiadau pellach drwy e-bost.

 

</AI6>

<AI7>

8       Y Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru): Briff technegol Cyfnod 2

 

8.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio dechnegol Cyfnod 2 gyda: Georgina Haarhoff – Pennaeth Polisi Trethi a Datblygu Deddfwriaeth, Llywodraeth Cymru; Repa Antonio – Rheolwr Prosiect y Dreth Trafodiadau Tir, Llywodraeth Cymru; Andrew Hewitt – Rheolwr Polisi y Dreth Trafodiadau Tir, Llywodraeth Cymru; a Mair Hughes, Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru ar Fil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru).

 

</AI7>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>