Cynulliad Cenedlaethol Cymru
The National Assembly for Wales

 

 

Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd:
Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin

The Environment and Sustainability Committee: Common Fisheries Policy Task and Finish Group

 

 

Dydd Mercher, 22 Chwefror 2012
Wednesday, 22 February 2012

 

 

Cynnwys
Contents

 

           

Cyflwyniad, Ymddiheuriadau a Dirprwyon
Introductions, Apologies and Substitutions

 

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod Motion under Standing Order 17.42(vi) to resolve to exclude the public from the meeting

 

 

Cofnodir y trafodion hyn yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y pwyllgor. Yn ogystal, cynhwysir cyfieithiad Saesneg o gyfraniadau yn y Gymraeg.

 

These proceedings are reported in the language in which they were spoken in the committee. In addition, an English translation of Welsh speeches is included.

 

 

Aelodau’r pwyllgor yn bresennol
Committee members in attendance

 

 

Yr Arglwydd/Lord Elis-Thomas

Plaid Cymru
The Party of Wales

 

Julie James

Llafur (Cadeirydd y Grŵp Gorchwyl a Gorffen)
Labour (Task and Finish Group Chair)

 

William Powell

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
Welsh Liberal Democrats

 

David Rees

Llafur
Labour

 

Antoinette Sandbach

Ceidwadwyr Cymreig
Welsh Conservatives

 

 

Swyddogion Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn bresennol
National Assembly for Wales officials in attendance

 

 

Alun Davidson

Clerc
Clerk

 

Catherine Hunt

Dirprwy Glerc
Deputy Clerk

 

Nia Seaton

Gwasanaeth Ymchwil
Research Service

 

 

Dechreuodd y cyfarfod am 9.05 a.m.
The meeting began at 9.05 a.m.

 

 

Cyflwyniad, Ymddiheuriadau a Dirprwyon
Introductions, Apologies and Substitutions

 

 

Julie James: Good morning, everybody, and welcome. In the event of a fire alarm, we will leave the room via the marked fire exits. We are not expecting a drill this morning, so please hurry to follow directions from the ushers should you hear the alarm. Please ensure that all mobiles and things that bleep are turned off. The meeting will be bilingual, as always, with interpretation available on channel 1. We have received an apology from Llyr Huws Gruffydd, and Alun Ffred is apparently attending as a substitute, although he is not with us just yet. I expect him to arrive any minute.

 

 

9.06 a.m.

 

 

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd
y cyhoedd o’r cyfarfod
Motion under Standing Order 17.42(vi) to resolve to exclude
the public from the meeting

 

 

Julie James: I ask a Member to move the appropriate motion.

 

 

Antoinette Sandbach: I move that

 

 

the committee resolves to exclude the public from the remainder of the meeting in accordance with Standing Order No. 17.42(vi).

 

 

Julie James: I see that the committee is in agreement.

 

 

Derbyniwyd y cynnig.
Motion agreed.

 

 

Daeth rhan gyhoeddus y cyfarfod i ben am 9.06 a.m.
The public part of the meeting ended at 9.06 a.m.