At Gadeirydd pob un o bwyllgorau’r Cynulliad Cenedlaethol

17 Ionawr 2017

Llais cryfach i Gymru: ymgysylltu â San Steffan a sefydliadau datganoledig

Rydym wedi dechrau ymchwiliad i gysylltiadau rhyngsefydliadol rhwng Cymru a’r Deyrnas Unedig. Mae copi o’r llythyr ymgynghori ynghlwm. 

Oherwydd bod gwaith rhynglywodraethol effeithiol yn berthnasol i bob pwyllgor, hoffem glywed unrhyw farn sydd gan eich pwyllgor ar unrhyw faes yn ein cylch gorchwyl.

Rydym hefyd yn ymwybodol bod nifer o bwyllgorau wedi sefydlu perthynas waith â phwyllgorau ledled y Deyrnas Unedig sy’n rhannu’r un diddordebau â nhw, a byddem yn croesawu unrhyw sylwadau pellach sydd gennych o ran sut y gallwn wella gwaith rhyngseneddol. 

Byddwn yn rhannu ein canfyddiadau â holl bwyllgorau’r Cynulliad pan fyddwn wedi gorffen ein gwaith.

Yn gywir

 

Huw Irranca-Davies AC

Cadeirydd

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu yn Saesneg.

 

We welcome correspondence in Welsh or English.