Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Cyhoeddir agenda'r Cyfarfod Llawn wythnos cyn pob cyfarfod, a gellir ei gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn

 

Dydd Mawrth 17 Ionawr 2017

Busnes y Llywodraeth

·         Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)

·         Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)

·         Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol: Y Fframwaith Cyllidol (45 munud)

·         Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Cymru (90 munud)

·         Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Gofynion Rhagnodedig a'r Cynllun Diofyn) (Cymru) (Diwygio) 2017 (15 munud)

·         Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Cyflenwadau Meddygol (Costau) y Gwasanaeth Iechyd (15 munud)

·         Dadl: Setliad Llywodraeth Leol 2017-18 (60 munud)

Dydd Mercher 18 Ionawr 2017

Busnes y Llywodraeth

·         Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol (45 munud)

·         Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol: Y Bil Undebau Llafur (Cymru) (60 munud)

Busnes y Cynulliad

·         Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (120 munud)

·         Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·         Dadl Fer - Julie Morgan (Gogledd Caerdydd) (30 munud)

 

Dydd Mawrth 24 Ionawr 2017

Busnes y Llywodraeth

·         Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)

·         Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)

·         Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant: Gweithio Gyda'n Gilydd i Greu Cymunedau Mwy Diogel (30 munud)

·         Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil yr Economi Ddigidol (15 munud)

·         Dadl: Yr Adroddiad Blynyddol am Gydraddoldeb 2015-16, gan gynnwys Adroddiad Interim Gweinidogion Cymru am Gydraddoldeb 2016 (60 munud)

·         Dadl: Gweithio gyda chymunedau i greu amgylcheddau lleol gwell (60 munud)

Dydd Mercher 25 Ionawr 2017

Busnes y Llywodraeth

·         Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith (45 munud)

·         Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon (45 munud)

Busnes y Cynulliad

·         Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)

·         Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg: ymchwiliadau a gwaith ymgysylltu ar gyfer y dyfodol (30 munud)

·         Dadl gan Aelodau Unigol o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (60 munud)

·         Dadl Fer – Russell George (Sir Drefaldwyn) (30 munud)

 

Dydd Mawrth 31 Ionawr 2017

Busnes y Llywodraeth

·         Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)

·         Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)

·         Rheoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Ffioedd Cofrestru) 2017 (15 munud)

·         Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 6) 2017 (15 munud)

·         Dadl: Trais yn erbyn menywod a cham-drin domestig (60 munud)

Dydd Mercher 1 Chwefror 2017

Busnes y Llywodraeth

·         Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig (45 munud)

·         Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant (45 munud)

Busnes y Cynulliad

·         Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar ei ymchwiliad i barodrwydd ar gyfer y gaeaf 2016/17 (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

·         Dadl Fer – Nick Ramsay (Mynwy) (30 munud)