Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 30 Ionawr 2017

Amser: 14.00 - 16.39
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3909


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Nick Ramsay AC (Cadeirydd)

Mohammad Asghar (Oscar) AC

Neil Hamilton AC

Mike Hedges AC

Neil McEvoy AC

Rhianon Passmore AC

Tystion:

Clarissa Corbisiero-Peters, Cartrefi Cymunedol Cymru

 

 

Stuart Ropke, Cartrefi Cymunedol Cymru

 

 

Peter Hughes, Y Cyngor Benthycwyr Morgeisi

John Marr, Y Cyngor Benthycwyr Morgeisi

Swyddfa Archwilio Cymru:

Ann Marie Harkin

Stephen Lisle

Nick Selwyn

Dave Thomas

Fay Bowen (Clerc)

Claire Griffiths (Dirprwy Glerc)

Jonathan Baxter (Ymchwilydd)

Staff y Pwyllgor:

Ann Marie Harkin

Stephen Lisle

Nick Selwyn

Dave Thomas

Fay Bowen (Clerc)

Claire Griffiths (Dirprwy Glerc)

Jonathan Baxter (Ymchwilydd)

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod PDF (999KB) Gweld fel HTML (999KB)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1        Croesawodd y Cadeirydd Aelodau'r Pwyllgor i'r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Lee Waters. Ni chafwyd dirprwy ar ei ran.

 

</AI2>

<AI3>

2       Papur(au) i'w nodi

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

</AI3>

<AI4>

2.1   Ymchwiliad i drefn reoleiddio Cymdeithasau Tai: Crynodeb o'r trafodaethau a gafwyd yn y Digwyddiad i Randdeiliaid (5 Rhagfyr 2016)

</AI4>

<AI5>

3       Ymchwiliad i drefn reoleiddio Cymdeithasau Tai: Sesiwn dystiolaeth 3

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Stuart Ropke, Prif Weithredwr, a Clarissa Corbisiero-Peters, Dirprwy Brif Weithredwr, Cymdeithasau Tai, fel rhan o'i ymchwiliad i drefn reoleiddio Cymdeithasau Tai.

 

</AI5>

<AI6>

4       Ymchwiliad i drefn reoleiddio Cymdeithasau Tai: Sesiwn dystiolaeth 4

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan John Marr, Uwch Gynghorydd Polisi, Cyngor Benthycwyr Morgeisi, a Peter Hughes, Cymdeithas Adeiladu Principality / Cyngor Benthycwyr Morgeisi, fel rhan o'i ymchwiliad i drefn reoleiddio Cymdeithasau Tai.

 

 

</AI6>

<AI7>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

</AI7>

<AI8>

6       Ymchwiliad i drefn reoleiddio Cymdeithasau Tai: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

6.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

</AI8>

<AI9>

7       Diogelwch Cymunedol yng Nghymru: Trafod gohebiaeth gan Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr ymatebion gan Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu i adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru, a nododd y bydd Llywodraeth Cymru yn cynnal adolygiad sylfaenol o ddiogelwch yn y gymuned yng Nghymru yn hytrach na gweithredu ar argymhellion adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol yn unig. Cytunodd y Pwyllgor y byddai’n cadarnhau ei adolygiad arfaethedig gyda Llywodraeth Cymru ac yn ailedrych ar y mater hwn pan fo’r Llywodraeth yn cyhoeddi’r adroddiad.

</AI9>

<AI10>

8       Rheoli meddyginiaethau: Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru

8.1 Cafodd y Pwyllgor wybodaeth am adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru ar reoli meddyginiaethau.

8.2 Cytunodd y Pwyllgor y byddai'n cynnal sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru ar y mater hwn yn nhymor y gwanwyn 2017.

 

 

</AI10>

<AI11>

9       Adolygiad o Lywodraethiant Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru

9.1 Cafodd y Pwyllgor wybodaeth am adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru ar ei adroddiad diweddar, sef Adolygiad o Lywodraethiant Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

9.2 Cytunodd y Pwyllgor i graffu ar adroddiad blynyddol a chyfrifon 2016-17 y Llyfrgell Genedlaethol yn nhymor yr hydref 2017.

 

 

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>