Text Box: ( (01443) 875227
 FAX (01443) 829777
 
 Cwmrhymni.com

 

 

 

 

 

 

 

 


Y profiad o fod yn aelod o rwydwaith o Ysgolion Arloesi sy’n helpu i ddatblygu’r cwricwlwm newydd;

 

Manteision

 

·      Bod yn rhan o rywbeth pwysig

 

·      Cyfle i gyfrannu/llais a werthfawrogir

 

·      Ennyn brwdfrydedd ac uchelgais staff

 

Rhwystredigaeth

 

·      Rhai ysgolion yn cyfrannu llawer , eraill ddim er iddynt wirfoddoli i gymryd rhan.

 

·      Anghysondeb a dim gorolwg i ganfod hynny

 

·      Rhwystredigaeth – perygl o golli brwdfrydedd wrth i’r broses lusgo. Cyfyngu ar y gallu i ddilyn y llinell amser; creu ymdeimlad di-angen o fethiant 

 

Manylion unrhyw waith cwricwlwm y mae’r Ysgolion Arloesi wedi bod ynghlwm ag ef ac unrhyw wybodaeth berthnasol yr hoffent ei dwyn i sylw’r Pwyllgor

 

·      Wythnos drawsgwricwlaidd yn cwmpasu’r chwe maes dysgu a phrofiad

 

·      Pedair ysgol uwchradd ar ddeg wedi dod ynghyd,fesul maes dysgu a phrofiad, i rannu syniadau/deunyddiau

 

·      Tair o ysgolion yn cydweithio ar arsylwi o’r cyfnod Sylfaen hyd at gyfnod allweddol 3

 

Ø  Cynllunio elfen o gwricwlwm gwyddoniaeth yn seiliedig ar Y Syniad Mawr

Ø  Addysgu’r gwersi a’u gwerthuso

 

Sylwadau ar y modd y mae’r gwaith o gynllunio a datblygu’r cwricwlwm newydd yn mynd rhagddo ac unrhyw sylwadau eraill ar y modd y mae Llywodraeth Cymru yn rhoi argymhellion yr Athro Donaldson ar waith.

 

·        Profiadau gweithgorau arweinwyr strategol yn bositif

 

·        Cynadleddau costus yn gallu bod yn ailadroddllyd; gellid crynhoi’r materion allweddol

 

·        Y modd y mae’r cyllid wedi cael ei ddosbarthu o fewn y rhwydwaith cyfrwng Cymraeg yn aneffeithiol ac yn groes i ethos rhwydwaith ac yn llesteirio cynllunio strategol, effeithiol.