Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 13 Hydref 2016

Amser: 09.01 - 14.34
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3892


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Simon Thomas AC (Cadeirydd)

Mike Hedges AC

Eluned Morgan AC

David Rees AC

Steffan Lewis AC

Nick Ramsay AC

Mark Reckless AC

Tystion:

Andrew Evans, Sefydliad Siartredig Trethiant

Kate Willis, Sefydliad Siartredig Trethiant

Mark Hayward, Cymdeithas Genedlaethol yr Asiantau Tai

Douglas Haig, Cymdeithas y Landlordiaid Preswyl

Kay Powell, Cymdeithas y Gyfraith

Nigel Popplewell, Burges Salmon LLP

Angharad Woodland, The Woodland Davies Partnership LLP

David Morgan, Sefydliad Brenhinol y Syrefewyr Siartredig Cymru

Geraint Evans, Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig

Frank Haskew, Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr

Martin Warren, Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr

Adam Thomas, Geldards LLP

David Jervis, Eversheds

Jonathan Evans, Deloitte LLP

Staff y Pwyllgor:

Bethan Davies (Clerc)

Catherine Hunt (Ail Glerc)

Georgina Owen (Dirprwy Glerc)

Lakshmi Narain (Cynghorwr Technegol)

Martin Jennings (Ymchwilydd)

Christian Tipples (Ymchwilydd)

Joanest Varney-Jackson (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

Trawsgrifiad

 

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyllideb Ddrafft Comisiwn y Cynulliad 2017-18: Trafod Adroddiad y Pwyllgor

 

1.1 Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad drafft â mân newidiadau.

 

</AI2>

<AI3>

2       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

 

2.1 Croesawodd y Cadeirydd yr aelodau i’r cyfarfod.

 

</AI3>

<AI4>

3       Papur(au) i'w nodi

 

3.1 Nodwyd y papur.

 

</AI4>

<AI5>

3.1   FIN(5)-08-16 PTN1 Llythyr gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi i'r Cadeirydd - 7 Hydref 2016

</AI5>

<AI6>

4       Y Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru):  Sesiwn dystiolaeth gyda'r Sefydliad Siartredig Trethiant

 

4.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Sefydliad Siartredig ar gyfer Trethiant.

 

</AI6>

<AI7>

5       Y Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru):  Sesiwn dystiolaeth gyda Chymdeithas Genedlaethol yr Asiantau Tai a'r Gymdeithas Landlordiaid Preswyl

 

5.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymdeithas Genedlaethol yr Asiantau Tai a'r Gymdeithas Landlordiaid Preswyl

 

</AI7>

<AI8>

6       Y Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru):  Sesiwn dystiolaeth gyda Chymdeithas y Cyfreithwyr

 

6.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymdeithas y Cyfreithwyr.

6.2 Cytunodd Nigel Popplewell rannu crynodeb Cymdeithas y Cyfreithwyr ar nifer y Rheolau a Dargedwyd yn Erbyn Osgoi Treth yng Nghymru a Lloegr â'r Pwyllgor.

 

</AI8>

<AI9>

7       Y Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru):  Sesiwn dystiolaeth gyda Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig a'r Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig yng Nghymru a Lloegr

 

7.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig a'r Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig yng Nghymru a Lloegr.

 

</AI9>

<AI10>

8       Y Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru):  Sesiwn dystiolaeth gyda Geldards LLP, Eversheds a Deloitte

 

8.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Geldards LLP, Eversheds a Deloitte.

 

</AI10>

<AI11>

9       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

 

9.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

</AI11>

<AI12>

10   Y Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru):  Trafod y Dystiolaeth

 

10.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

</AI12>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>