Cwestiynau Llafar y Cynulliad a gyflwynwyd ar 12 Hydref 2016
 i'w hateb ar 19 Hydref 2016

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y Cwestiwn mewn cromfachau)

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i'r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

 

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

1. Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am wariant cyfalaf diweddar awdurdodau lleol? OAQ(5)0042(FLG)

 

2. Eluned Morgan (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o'r effaith a gaiff diffyg Trysorlys Ei Mawrhydi o £66 biliwn o ganlyniad i adael yr Undeb Ewropeaidd ar Gymru? OAQ(5)0049(FLG)

 

3. Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru):Yn dilyn ei ddatganiad ar 11 Hydref, a wnaiff y Gweinidog gadarnhau pa gyllid fydd ar gael ar gyfer gweddill y rhaglenni Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd o 2014 tan 2020?  OAQ(5)0034(FLG)W

 

4. Rhianon Passmore (Islwyn): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am effaith cronfeydd strwythurol Ewropeaidd ar Islwyn? OAQ(5)0047(FLG)

 

5. Lynne Neagle (Torfaen): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer cyllid llywodraeth leol yn y flwyddyn ariannol hon? OAQ(5)0044(FLG)

 

6. Dawn Bowden (Merthyr Tudful a Rhymni): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y cyflog byw gwirioneddol yn y sector cyhoeddus yng Nghymru? OAQ(5)0037(FLG)

 

7. Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o effaith diwygio arfaethedig llywodraeth leol ar ddarparu gwasanaethau cyhoeddus? OAQ(5)0041(FLG)

 

8. John Griffiths (Dwyrain Casnewydd): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gynnydd o ran gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015? OAQ(5)0043(FLG)

 

9. Joyce Watson (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gydweithredu ar draws awdurdodau lleol? OAQ(5)0040(FLG)

 

10. Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am yr hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i ymgysylltu ag awdurdodau lleol yng Nghanol De Cymru? OAQ(5)0048(FLG)

 

11. Huw Irranca–Davies (Ogwr): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ei rôl yn cadeirio'r panel cynghori allanol ar adael yr UE? OAQ(5)0036(FLG)

 

12. Dawn Bowden (Merthyr Tudful a Rhymni):A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y bil undebau llafur? OAQ(5)0038(FLG)

 

13. Sian Gwenllian (Arfon):A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gynlluniau gweithlu Awdurdod Cyllid Cymru? OAQ(5)0033(FLG)W

 

14. Jeremy Miles (Castell-nedd): A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygu Trysorlys Cymru? OAQ(5)0039(FLG)

 

15. Hefin David (Caerffili):A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ddiwygio ardrethi annomestig yng Nghymru? OAQ(5)0035(FLG)

 

Gofyn i Gomisiwn y Cynulliad

1.       Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru):Pa ddarpariaeth y mae’r Comisiwn wedi'i gwneud ar gyfer cerbydau trydan yn y Cynulliad?  OAQ(5)0001(AC)W

 

2. Lynne Neagle (Torfaen): Pa gynlluniau sydd gan y Comisiwn i ddatblygu senedd ieuenctid i Gymru?? OAQ(5)0002(AC)