Gorchymyn drafft a osodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru o dan adran 144(8ZA) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998 i'w gymeradwyo drwy benderfyniad gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

2016 Rhif (Cy.  )

y gyfraith gyfansoddiadol

 LLYWODRAETH LEOL, CYMRU

Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 1998 (Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru) (Diwygio) 2016

NODYN ESBONIADOL

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Gorchymyn)

Mae'r Gorchymyn hwn yn diwygio paragraff 4 o Atodlen 17 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998, drwy newid disgrifiad un o'r cyrff a restrir yn yr Atodlen honno. Mae'r cyfeiriad at Gomisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i Gymru wedi ei ddiwygio er mwyn cyfeirio at Gomisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru. Mae hyn yn dilyn ailenwi'r corff corfforaethol hwnnw o dan adran 2 o Ddeddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) 2013.


Gorchymyn drafft a osodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru o dan adran 144(8ZA) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998 i'w gymeradwyo drwy benderfyniad gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

                        2016 Rhif (Cy. )

Y gyfraith gyfansoddiadol

 LLYWODRAETH LEOL, CYMRU

Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 1998 (Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru) (Diwygio) 2016

Gwnaed                                                 ***

Yn dod i rym                            7 Hydref 2016

 

Mae Gweinidogion Cymru, drwy arfer y pŵer a roddir iddynt gan adran 144(8)(c)([1]) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998 yn gwneud y Gorchymyn a ganlyn([2]).

Gosodwyd drafft o'r Gorchymyn hwn gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac fe'i cymeradwywyd ganddo yn unol ag adran 144(8ZA)([3]) o'r Ddeddf honno.

Enwi a chychwyn

1.(1)(1) Enw'r Gorchymyn hwn yw Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 1998 (Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru) (Diwygio) 2016.

(2) Daw’r Gorchymyn hwn i rym ar 7 Hydref 2016.

Diwygio Deddf Llywodraeth Cymru 1998

2. Ym mharagraff 4 o Atodlen 17 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998, yn lle “Local Government Boundary Commission for Wales” rhodder “Local Democracy and Boundary Commission for Wales”.

 

 

 

Enw

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, un o Weinidogion Cymru

Dyddiad([1])           Breiniwyd y pŵer i wneud gorchymyn o dan adran 144(8)(c) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998 yn wreiddiol yn yr Ysgrifennydd Gwladol ond diwigiwyd adran 144(8) gan baragraff 45(7)(a) o Atodlen 10 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 er mwyn rhoi Gweinidogion Cymru yn lle'r Ysgrifenydd Gwladol.

([2])           1998. p. 38.

([3])           Ychwanegwyd is-adran (8ZA) o adran 144 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998 gan baragraff 45(8) o Atodlen 10 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (p. 32)