Cwestiynau Llafar y Cynulliad a gyflwynwyd ar 23 Mehefin, 2016
i'w hateb ar 28 Mehefin 2016

 

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y Cwestiwn mewn cromfachau)

 

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i'r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 2.

 

Gofyn i Brif Weinidog Cymru

1. Janet Finch-Saunders (Aberconwy):A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad ar daliadau'r Cynllun Taliad Sylfaenol i ffermwyr? OAQ(5)0083(FM)

 

2. Julie Morgan (Gogledd Caerdydd):A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ffoaduriaid o Syria sy'n cael eu hadsefydlu yng Nghymru? OAQ(5)0085(FM)

 

3. Mohammad Asghar (Dwyrain De Cymru): Pa gamau y bydd Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i wella triniaeth canser yng Nghymru yn ystod y 12 mis nesaf? OAQ(5)0076(FM)

 

4. Huw Irranca–Davies (Ogwr): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am effaith bosibl Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ar ardal teithio i'r gwaith Pen-y-bont ar Ogwr ac Ogwr?  OAQ(5)0074(FM)

 

5. Caroline Jones (Gorllewin De Cymru) A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am recriwtio meddygon teulu yng Nghymru? OAQ(5)0080(FM)

 

6. Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru):Pa asesiad mae'r Prif Weinidog wedi'i wneud o ganlyniad y refferendwm ar yr Undeb Ewropeaidd? OAQ(5)0081(FM)W

 

7. Jayne Bryant (Gorllewin Casnewydd):Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i fynd i'r afael â chaethiwed i gamblo yng Nghymru? OAQ(5)0084(FM)

 

8. Suzy Davies (Gorllewin De Cymru):A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am drydaneiddio prif linell reilffordd de Cymru? OAQ(5)0073(FM)

 

9. Russell George (Sir Drefaldwyn):A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gefnogaeth Llywodraeth Cymru i dwristiaeth yng nghanolbarth Cymru? OAQ(5)0075(FM)

 

10. Mark Isherwood (Gogledd Cymru): Sut mae Llywodraeth Cymru yn hybu'r defnydd o Iaith Arwyddion Prydain? OAQ(5)0082(FM)

 

11. John Griffiths (Dwyrain Casnewydd):Pa gamau y bydd Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i ehangu mynediad i'r awyr agored eang yng Nghymru? OAQ(5)0079(FM)

 

12. Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am argaeledd ambiwlansys? OAQ(5)0077(FM)W

 

13. Dai Lloyd (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddyfodol Amgueddfa Abertawe? OAQ(5)0078(FM)W