Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

 

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn

Dydd Mawrth 28 Mehefin a dydd Mercher 29 Mehefin 2016

Dydd Mawrth 5 Gorffennaf a dydd Mercher 6 Gorffennaf 2016

Dydd Mawrth 12 Gorffennaf a dydd Mercher 13 Gorffennaf 2016

 

 

 

Dydd Mawrth 28 Mehefin 2016

 

Busnes y Llywodraeth

 

·         Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud) 

·         Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)

·         Datganiad gan Weinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Lansio'r Ymgynghoriad ar Weithredu Cyfnod 1 y Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) (30 munud)

·         Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Cyrff Llywodraethu Ysgolion (30 munud)

·         Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant: y Lluoedd Arfog (30 munud)

·         Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig: Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol (30 munud)

·         Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith: Strategaeth Ffyrdd a Gwaith Stryd (30 munud)

·         Dadl: Canlyniad Refferendwm yr UE (60 munud)

·         Dadl: Ail-enwi’r Cynulliad Cenedlaethol yn "Senedd" (60 munud)

 

Busnes y Cynulliad

 

·         Cynigion i sefydlu Pwyllgorau (5 munud)

·         Cynnig i newid enw’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (5 munud)

·         Cynnig i ddiwygio Rheol Sefydlog 17 mewn perthynas â Gweithrediad Pwyllgorau (5 munud)

 

Dydd Mercher 29 Mehefin 2016

 

Busnes y Llywodraeth

 

·         Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol (45 munud)

 

Busnes y Cynulliad

 

·         Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad (30 munud)

·         Dadl gan Aelodau Unigol o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·         Dadl fer - Rhianon Passmore (Islwyn) (30 munud)

 

Dydd Mawrth 5 Gorffennaf 2016

 

Busnes y Llywodraeth

 

·         Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud) 

·         Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)

·         Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol: Datganoli Trethi a'r Fframwaith Cyllidol (45 munud)

·         Datganiad gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes: Tasglu Gweinidogol ar y Cymoedd (30 munud)

·         Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant: Atebion Digartrefedd a Thai (30 munud)

·         Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig: Bygythiadau o ran Clefydau Anifeiliaid Egsotig (30 munud)

·         Datganiad gan y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth: Y Strategaeth Gyflogadwyedd (30 munud)

·         Dadl: Cynllun Cyflawni “Law yn Llaw at Iechyd Meddwl” (60 munud)

 

Dydd Mercher 6 Gorffennaf 2016

 

Busnes y Llywodraeth

 

·         Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg (45 munud)

·         Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol (15 munud)

 

Busnes y Cynulliad

 

 

Dydd Mawrth 12 Gorffennaf 2016

 

Busnes y Llywodraeth

 

 

Dydd Mercher 13 Gorffennaf 2016

 

Busnes y Llywodraeth

 

Busnes y Cynulliad