Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol Dros Dro

Offerynnau Statudol gydag Adroddiadau Clir

16 Mehefin 2016

SL(5)-01 - Rheoliadau Rheoliadau Adeiladu etc. (Diwygio) (Cymru) 2016

Gweithdrefn:  Negyddol

Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Adeiladu 2010 a Rheoliadau Adeiladu (Arolygwyr Cymeradwy etc.) 2010.  Mae'r diwygiadau'n ymwneud â pherfformiad ynni adeiladau, yn dirymu darpariaethau ynghylch tystysgrifau perfformiad ynni, sy'n cael eu cyfuno mewn mannau eraill, ac yn egluro darpariaethau ynghylch gofynion effeithlonrwydd ynni sylfaenol. Maent hefyd yn diweddaru'r rhestr o'r bobl sydd â hawl i roi tystysgrif i ddangos bod eu gwaith eu hunain yn cydymffurfio â rheoliadau adeiladu.

Deddfau Galluogi: Deddf y Cymunedau Ewropeaidd 1972; Deddf Adeiladu 1984

Fe’u gwnaed ar: 20 Mai 2016

Fe'u gosodwyd ar: 27 Mai 2016

Yn dod i rym ar: 17 Mehefin 2016