Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 20 Ionawr 2016

Amser: 09.00 - 11.42
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3359


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Jocelyn Davies AC (Cadeirydd)

Peter Black AC

Christine Chapman AC

Mike Hedges AC

Alun Ffred Jones AC

Ann Jones AC

Julie Morgan AC

Nick Ramsay AC

Tystion:

Jane Hutt AC, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

Jo Salway, Llywodraeth Cymru

Jeff Andrews, Cynghorydd Polisi Arbenigol, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Bethan Davies (Clerc)

Gerallt Roberts (Dirprwy Glerc)

Martin Jennings (Ymchwilydd)

 

<AI1>

TRAWSGRIFIAD

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod.

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Ni chafwyd ymddiheuriadau.

</AI2>

<AI3>

2       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17: Sesiwn dystiolaeth 6

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan: Jane Hutt AC - y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth; Jo Salway - Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyllidebu Strategol, Llywodraeth Cymru; a Jeff Andrews - Cynghorydd Polisi Arbenigol, Llywodraeth Cymru ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17.

2.2 Datganodd Peter Black AC fuddiannau perthnasol o dan Reol Sefydlog 17.24A:

</AI3>

<AI4>

3       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI4>

<AI5>

4       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17: Trafod y dystiolaeth

4.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI5>

<AI6>

5       Gweithredu Deddf Cymru 2014

5.1 Nododd y Pwyllgor yr adroddiadau.

5.2 Cytunodd y Pwyllgor i wahodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru ar ran Llywodraeth y DU, a'r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth ar ran Llywodraeth Cymru, i gyfarfod y Pwyllgor i drafod yr adroddiadau.

</AI6>

<AI7>

6       Adroddiad Comisiwn y Cynulliad ar Berfformiad Corfforaethol: Ebrill 2015 - Medi 2015

6.1 Nododd y Pwyllgor yr adroddiad.

</AI7>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>