16 Medi 2015 – Papurau i’w nodi

Rhif papur:

Mater

Oddi wrth

Cam gweithredu

Papurau cyhoeddus i’w nodi

4

Y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru)

Y Fonesig Rosemary Butler AC, Llywydd y Cynulliad

Gohebiaeth i’r Cadeirydd yn rhoi gwybodaeth am egwyddorion cyffredinol y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru)

5

Y Bil Llywodraeth Leol (Cymru)  a Chyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog

Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus

Gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y cyfarfod ar 2 Gorffennaf 2015

 

6

Y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru)

Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi

Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor