Y Pwyllgor Cyllid

 

Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

 

 

 

Dyddiad:

Dydd Mercher, 1 Gorffennaf 2015

 

 

 

Amser:

09. - 11.00

 

 

 

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3032

 

 

Cofnodion Cryno:

 

 

 

Aelodau’r Cynulliad:

 

Jocelyn Davies AC (Cadeirydd)

Peter Black AC

Christine Chapman AC

Mike Hedges AC

Ann Jones AC

Julie Morgan AC

Nick Ramsay AC

 

 

 

 

 

Tystion:

 

Jane Hutt AC, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

Matt Denham Jones, Llywodraeth Cymru

Jeff Andrews, Cynghorydd Polisi Arbenigol, Llywodraeth Cymru

 

 

 

 

 

Staff y Pwyllgor:

 

Bethan Davies (Clerc)

Tanwen Summers (Dirprwy Glerc)

Gareth David Thomas (Ymchwilydd)

Joanest Varney-Jackson (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

 

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod.

 

</AI1>

<AI2>

1   Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Alun Ffred Jones AC.

 

</AI2>

<AI3>

2   Papurau i’w nodi

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

</AI3>

<AI4>

3   Craffu at Gyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru 2015-2016

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Jane Hutt AC, y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth;  Matt Denham-Jones, Pennaeth Rheoli a Chofnodi Cyllidebau, Llywodraeth Cymru; a Jeff Andrews, Cynghorydd Polisi Arbenigol.

 

</AI4>

<AI5>

4   Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

</AI5>

<AI6>

5   Craffu ar Gyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru 2015-2016: Trafod y dystiolaeth

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

</AI6>

<AI7>

6   Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013: Gohebiaeth gan Gadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru

6.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod yr ohebiaeth, a chytunodd i ysgrifennu at Gadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru.

 

</AI7>

<AI8>

7   Ymchwiliad etifeddiaeth

7.1 Cytunodd y Pwyllgor i gynnal ymchwiliad etifeddiaeth.

 

</AI8>

<AI9>

8   Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Ystyried yr amserlen

8.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod yr amserlen arfaethedig ar gyfer y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru), a bydd yn ysgrifennu at y Llywydd.

 

</AI9>

<AI10>

9   Perfformiad Corfforaethol Comisiwn y Cynulliad – Ebrill 2014 – Mawrth 2015

9.1 Eithriodd Peter Black ei hun o’r eitem yn sgîl ei rôl fel Comisiynydd.

 

9.2 Bu’r Pwyllgor yn ystyried yr adroddiad ar Berfformiad Corfforaethol Comisiwn y Cynulliad ar gyfer Ebrill 2014 tan fis Mawrth 2015.

 

9.3 Nododd y Pwyllgor yr adroddiad, a chytunodd i ysgrifennu at Claire Clancy i gael rhagor o wybodaeth.

 

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>