PET(4)-05-11 Papur 15a

P-03-292 Darparu Toiledau Cyhoeddus

Geiriad y ddeiseb

Rydym ni, sydd wedi llofnodi isod, yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i ymchwilio i’r effeithiau posibl ar iechyd a lles cymdeithasol a allai ddeillio o gau toiledau cyhoeddus, ac yn annog Llywodraeth Cymru i gyhoeddi canllawiau i awdurdodau lleol i sicrhau darpariaeth ddigonol o doiledau cyhoeddus.

Linc i’r ddeiseb: http://www.senedd.cynulliadcymru.org/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=887

Cynigwyd gan: Y Cynghorydd Louisa Hughes

Nifer y llofnodion: 430

 

Gwybodaeth ategol:

 

Cyflwr toiledau cyhoeddus yng Nghymru

 

O waith ymchwil a wnaed gan Age Cymru yng Ngwanwyn 2010, gofynnwyd y cwestiwn canlynol i 434 o bobl hŷn ar draws Cymru, gyda chynrychiolaeth o bob awdurdod lleol:

 

‘Pa mor dda yw’r mynediad i doiledau cyhoeddus yn eich ardal leol chi? A ydynt yn ddiogel ac o safon uchel?’

 

 

 

Mae adroddiad Nowhere to Go ar gau toiledau cyhoeddus yng Nghymru a gyhoeddwyd gan Help the Aged yng Nghymru ym mis Ionawr 2009 yn nodi bod:   

 

  1. 95 y cant o’r rhai a ymatebodd wedi canfod nad yw eu toiledau cyhoeddus lleol ar agor pan fydd eu hangen;
  2. 79 y cant o’r rhai a ymatebodd yn ei chael yn anodd dod o hyd i doiled cyhoeddus;
  3. 62 y cant o’r rhai a ymatebodd yn cytuno bod y diffyg toiledau cyhoeddus yn eu hardal yn eu rhwystro rhag mynd allan mor aml ag y byddent yn dymuno;
  4. dywedodd 78 y cant o’r rhai a ymatebodd i’r arolwg nad yw’r ddarpariaeth o doiledau cyhoeddus yn eu hardal yn bodloni’u hanghenion;
  5. caiff 80 y cant o’r rhai a ymatebodd eu hanesmwytho’n aml gan y diffyg glanweithdra yn eu toiledau cyhoeddus lleol;
  6. mae 84 y cant o’r rhai a ymatebodd yn canfod bod pryderon ynghylch diogelwch yn gwneud toiledau cyhoeddus yn annymunol;
  7. teimlai 87 y cant o’r rhai a ymatebodd i’r arolwg y dylai siopau a busnesau wneud mwy o ymdrech i ddarparu cyfleusterau toiledau cyhoeddus;

 

 

Llywodraeth Cynulliad Cymru: Mae Ffocws Ystadegol ar Oedran yng Nghymru  yn nodi bod 1 o bob 4 person yn 60 oed neu’n hŷn yn  2009. Fodd bynnag, erbyn 2030, bydd 1 o bob 3 person yn 60 oed neu’n hŷn.