Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

 

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn

 

Dydd Mawrth 15 Mawrth 2016 a dydd Mercher 16 Mawrth 2016

Toriad: Dydd Llun 21 Mawrth 2016 – Dydd Mawrth 5 Ebrill 2016

Diddymiad y Cynulliad: 6 Ebrill 2016 – 5 Mai 2016

 

Dydd Mawrth 15 Mawrth 2016

 

Busnes y Llywodraeth

 

·         Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud) 

·         Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)

·         Cynnig o dan Reol Sefydlog 12.24 i gynnal dadl ar y canlynol gyda'i gilydd ond gyda phleidleisiau ar wahân:  (cyfanswm o 50 munud)

·         Gorchymyn Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 (Diwygio Atodlen 6) (Rhif 2) 2016 (10 munud)

·         Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 3) 2016 (10 munud)

·         Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 4) 2016 (10 munud)

·         Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 5) 2016 (10 munud)

·         Gorchymyn Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 (Darpariaethau Canlyniadol) 2016 (10 munud)

·         Rheoliadau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Diwygiadau Canlyniadol) 2016 (15 munud)

·         Rheoliadau Sgorio Hylendid Bwyd (Hyrwyddo Sgoriau Hylendid Bwyd) (Cymru) 2016 (15 munud)

·         Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 3) ar gyfer y Bil Menter mewn perthynas â darpariaethau Cod Rheoleiddwyr ac Awdurdod Sylfaenol (15 munud)

·         Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y darpariaethau ym Mil Mewnfudo'r DU mewn perthynas â gofynion iaith Gymraeg ar gyfer gweithwyr yn y sector cyhoeddus (15 munud)

·         Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandum rhif 4) ar gyfer y darpariaethau yn y Bil Menter sy'n ymwneud â Swyddi Sector Cyhoeddus: Cyfyngu ar Daliadau Ymadael (15 munud)

·         Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Tai a Chynllunio sy'n ymwneud â Darpariaethau Prynu Gorfodol ac ati (15 munud)

·         Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y darpariaethau ym Mil Menter y DU mewn perthynas â rhannu data ar gyfer prentisiaethau (30 munud)

·         Dadl ar y cynllun addasu Tai (60 munud)

 


Dydd Mercher 16 Mawrth 2016

 

Busnes y Llywodraeth

 

·         Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth (45 munud)

·         Cwestiynau i’r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus (45 munud)

·         Cyfnod 4 Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) (15 munud)Busnes y Cynulliad

 

·         Cynnig i benodi Comisiynydd Safonau (5 munud)

·         Cynnig o dan Reol Sefydlog 12.24 i drafod y tair eitem ganlynol gyda'i gilydd ond gyda phleidleisiau ar wahân (15 munud)

·         Cynnig i ddiwygio Rheol Sefydlog 26 mewn perthynas â Deddfau’r Cynulliad (5 munud)

·         Cynnig i ddiwygio Rheol Sefydlog 26A mewn perthynas â Deddfau Preifat y Cynulliad a Rheol Sefydlog 26B mewn perthynas â Deddfau Hybrid y Cynulliad (5 munud)

·         Cynnig i ddiwygio Rheolau Sefydlog 18 a 30A mewn perthynas â Gwelliannau Amrywiol (5 munud)

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar ei ymchwiliad i Gronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio (60 munud)

·         Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol ar ei ymchwiliad i Adolygiad Siarter y BBC (60 munud)

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd: Dyfodol ynni craffach i Gymru? (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru (60 munud)

·         Dadl Fer – Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru) (30 munud)