Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol


Lleoliad:

Lleoliad Allanol

Dyddiad: Dydd Iau, 11 Chwefror 2016

Amser: 09.34 - 11.23
 


Ystafell Fideogynadledda, Tŷ Hywel

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Alun Davies AC

Andrew RT Davies AC

John Griffiths AC (Cadeirydd dros dro)

Altaf Hussain AC

Lynne Neagle AC

Gwyn R Price AC

Lindsay Whittle AC

Tystion:

Chloe Dunnett, Y Swyddfa Gartref

Angela Scrutton, Y Swyddfa Gartref

Joe Shapiro, Y Swyddfa Gartref

Tracey Breheny, Llywodraeth Cymru

Dr Rhian Hills, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Llinos Madeley (Clerc)

Sian Giddins (Dirprwy Glerc)

Rhys Morgan (Dirprwy Glerc)

Gareth Howells (Cynghorydd Cyfreithiol)

Amy Clifton (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

1.1 Oherwydd bod David Rees, Cadeirydd y Pwyllgor wedi anfon ei ymddiheuriadau, gofynnodd y Clerc am enwebiadau ar gyfer ethol Cadeirydd dros dro yn unol â Rheol Sefydlog 17.22. Enwebodd Gwyn Price John Griffiths, ac fe’i etholwyd.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Elin Jones, Darren Millar a Kirsty Williams. Dirprwyodd Andrew RT Davies ar ran Darren Millar.

 

</AI1>

<AI2>

2       Ymchwiliad i sylweddau seicoweithredol newydd: briffio ffeithiol ar y Bil Sylweddau Seicoweithredol a datblygiadau perthnasol yr UE

2.1 Rhoddodd swyddogion sesiwn friffio ar y Ddeddf Sylweddau Seicoweithredol a datblygiadau perthnasol yr UE i’r Aelodau.

</AI2>

<AI3>

3       Ymchwiliad i sylweddau seicoweithredol newydd: briffio ffeithiol ar gynllun cyflenwi Llywodraeth Cymru ‘Gweithio gyda’n gilydd i leihau niwed’ - 2016-2018

3.1 Darparodd swyddogion sesiwn friffio ar gynllun cyflenwi Llywodraeth Cymru ‘Gweithio gyda’n gilydd i leihau niwed’ - 2016-2018 i’r Aelodau.

</AI3>

<AI4>

4       Sesiwn graffu gyda Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru: dilyniant i ymchwiliad y Pwyllgor i ofal preswyl i bobl hŷn ac adolygiad y Comisiynydd o gartrefi gofal: trafod y canlyniadau

4.1 Trafododd y Pwyllgor y llythyr drafft at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Prif Weinidog, i’w gopïo i’r Comisiynydd ac Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru, yn amodol ar fân newidiadau.

</AI4>

<AI5>

5       Papurau i’w nodi

</AI5>

<AI6>

5.1   Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 3 Chwefror 2016

5.1a Nododd y Pwyllgor y cofnodion.

</AI6>

<AI7>

5.2   Cyllideb Llywodraeth Cymru 2016-17: gohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

5.2a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

</AI7>

<AI8>

5.3   Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Mynediad at Driniaethau Meddygol (Arloesi): gohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

5.3a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

</AI8>

<AI9>

5.4   Ymgynghoriad ar y Mesur Hawliau Prydeinig: gohebiaeth gan Gadeirydd y Cyd-bwyllgor ar Hawliau Dynol at y Llywydd

5.4a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>