Adroddiad Blynyddol y Grŵp Trawsbleidiol

15 Ionawr 2016

Grŵp Trawsbleidiol Undeb y Gwasanaethau Cyhoeddus a Masnachol (PCS)

1.    Aelodaeth y Grŵp a deiliaid swyddi.

 

Julie Morgan AC, Cadeirydd

Bethan Jenkins AC, Is-gadeirydd

Mick Antoniw AC

Peter Black AC

Mike Hedges AC

Rhodri Glyn Thomas AC

Joyce Watson AC

Darren Williams (PCS), Ysgrifennydd

Shavanah Taj, Alison Burrowes, Siân Wiblin (PCS)

 

2.    Cyfarfodydd Blaenorol y Grŵp ers y Cyfarfod Blynyddol diwethaf.

 

Cyfarfod 1.

 

Dyddiad y cyfarfod:        21 Ebrill 2015

Yn bresennol:        Julie Morgan AC (Cadeirydd)

Bethan Jenkins AC

Ryland Doyle (yn cynrychioli Mike Hedges AC)

Mark Major (yn cynrychioli Suzy Davies AC)

Nancy Cavill (staff cymorth Julie Morgan AC)

Shavanah Taj (Ysgrifennydd PCS Cymru)

Siân Wiblin (Swyddog Diwydiannol PCS)

Darren Williams (PCS – Ysgrifennydd y Grŵp Trawsbleidiol)

 

Crynodeb o’r materion a drafodwyd: Bu’r Grŵp yn trafod anghydfod parhaus yr Undeb â Llywodraeth y DU a phenderfyniad nifer o adrannau yn Whitehall i ddileu cyfleusterau ar gyfer didynnu tâl aelodaeth undeb o gyflogau; materion amrywiol yn ymwneud â chyflog a staffio yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Genedlaethol Cymru; anghydfod posibl yng nghanolfan gyswllt y DVLA ynglŷn â dileu taliadau premiwm ar gyfer gweithio yn ystod y penwythnos; a phryderon ynghylch dyfodol y swyddfeydd treth yn Abertawe a Wrecsam. 

 

Cyfarfod 2.

 

Dyddiad y cyfarfod:        11 Tachwedd 2015

Yn bresennol:        Julie Morgan AC

John Griffiths AC

Bethan Jenkins AC

Helen West, Swyddfa Julie Morgan AC

Ioan Bellin, Swyddfa Simon Thomas AC

Darren Williams (PCS – Ysgrifennydd y Grŵp Trawsbleidiol)

 

Crynodeb o’r materion a drafodwyd: Bu'r grŵp yn trafod ymdrechion parhaus yr Undeb i ymateb i benderfyniad Llywodraeth y DU i ddileu cyfleusterau ar gyfer didynnu tâl aelodaeth undeb o gyflogau a'r problemau a achosir gan y Bil Undebau Llafur sy’n mynd drwy Senedd San Steffan ar hyn o bryd; yr anghydfod cyflog parhaus yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru; y cyhoeddiad disgwyliedig ynglŷn â chau swyddfeydd treth yng Nghymru ac mewn mannau eraill; adolygiad o’r Swyddfa Ystadegau Gwladol gan Syr Charlie Bean; a materion o fewn Llywodraeth Cymru sy'n ymwneud â chysylltiadau diwydiannol a lleoliad gwaith o amgylch Cymru.

 

 

Cyfarfod 3 (Cyfarfod Blynyddol).

 

Dyddiad y cyfarfod:        12 Ionawr 2016

Yn bresennol:        Julie Morgan AC

Bethan Jenkins AC

Helen West, Swyddfa Julie Morgan AC

Ioan Bellin, Swyddfa Simon Thomas AC

Marianne Owens (Aelod o Bwyllgor Gwaith Cenedlaethol y PCS)

Shavanah Taj (Ysgrifennydd PCS Cymru)

Darren Williams (PCS – Ysgrifennydd y Grŵp Trawsbleidiol)

 

Crynodeb o’r materion a drafodwyd: Cafodd Julie Morgan ei hail-ethol yn gadeirydd y Grŵp, ac etholwyd Bethan Jenkins yn is-gadeirydd, yn lle Rhodri Glyn Thomas. Adolygodd y cyfarfod weithgareddau'r Grŵp yn ystod y flwyddyn flaenorol a thrafodwyd sut y gallai weithredu yn ystod y flwyddyn sydd i ddod. Cafwyd cyfarfod busnes arferol ar ôl y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, lle trafodwyd y materion canlynol: y bwriad i gau swyddfeydd treth a llysoedd barn yng Nghymru; yr anghydfod parhaus yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru a'r Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau; goblygiadau Cyllideb Ddrafft Cymru i gyrff datganoledig; bwriad Llywodraeth y DU i breifateiddio'r Gofrestrfa Tir; a thoriadau mewn swyddi yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

 

 


 

  1. Lobïwyr proffesiynol, sefydliadau gwirfoddol ac elusennau y mae’r Grŵp wedi cyfarfod â hwy yn ystod y flwyddyn flaenorol.

 


Dim.


 

 


Datganiad Ariannol Blynyddol.

15 Ionawr 2016

Grŵp Trawsbleidiol Undeb y Gwasanaethau Cyhoeddus a Masnachol (PCS)

Julie Morgan AC, Cadeirydd

Darren Williams (PCS), Ysgrifennydd

Treuliau’r Grŵp.

Dim.

£0.00

Cost yr holl nwyddau.

 

Ni phrynwyd nwyddau.

£0.00

Buddiannau a gafwyd gan y grŵp neu Aelodau unigol gan gyrff allanol.

 

Ni chafwyd buddiannau.

£0.00

Ysgrifenyddiaeth neu gymorth arall.

 

Ni chafwyd cymorth ariannol.

£0.00

Gwasanaethau a ddarparwyd i’r Grŵp, fel lletygarwch.

 

Talwyd am yr holl luniaeth gan y PCS.

 

Dyddiad

Disgrifiad o’r darparwr a’i enw

 

Cost

21 Ebrill 2015

 

Darparwyd y bwffe gan Charlton House.

£64.44

11 Tachwedd 2015

Darparwyd y bwffe gan Charlton House.

£64.44

12 Ionawr 2016

Darparwyd y bwffe gan Charlton House.

£64.44

Cyfanswm y costau

 

£193.32