Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

 

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn


Dydd Mawrth 9 Chwefror 2016 a dydd Mercher 10 Chwefror 2016

Toriad: Dydd Llun 15 Chwefror 2016 - Dydd Sul 21 Chwefror 2016

Dydd Mawrth 23 Chwefror 2016 a dydd Mercher 24 Chwefror 2016

Dydd Mawrth 1 Mawrth 2016 a dydd Mercher 2 Mawrth 2016

 

Dydd Mawrth 9 Chwefror 2016

 

Busnes y Llywodraeth

 

·         Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)

·         Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)

·         Cynnig o dan Reol Sefydlog 12.24 i gynnal dadl ar y canlynol gyda'i gilydd ond gyda phleidleisiau ar wahân (30 munud): 

·         Gorchymyn Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 (Diwygio Atodlen 6) 2016

·         Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 2) 2016

·         Gorchymyn Deddf Tai 1985 (Diwygio Atodlen 2A) (Troseddau Difrifol) (Cymru) 2016 (15 munud) 

·         Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru): Cyfnod 4 (15 munud) 

·         Dadl ar y Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2016-17 (120 munud)

 

 

Dydd Mercher 10 Chwefror 2016

 

Busnes y Llywodraeth

 

·         Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth (45 munud)

·         Cwestiynau i’r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus (45 munud)

 

Busnes y Cynulliad

 

·         Dadl gan Aelodau Unigol o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar Waith Athrawon Cyflenwi (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

·         Dadl Cyfnod 4 ar y Bil Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) (15 munud)

·         Dadl fer - Kirsty Williams (Brycheiniog a Sir Faesyfed) (30 munud)

 

Dydd Mawrth 23 Chwefror 2016

 

Busnes y Llywodraeth

 

·         Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)

·         Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)

·         Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Y diweddaraf am y Rhaglen Buddsoddi i Arbed (30 munud)

·         Rheoliadau Deddf Cymwysterau Cymru 2015 (Diwygiadau Canlyniadol) 2016 (15 munud)

·         Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Tai a Chynllunio sy'n ymwneud â rhyddfreinio ac estyn lesddaliadau hir (30 munud)

·         Dadl ar Adroddiad Blynyddol Estyn (60 munud)

·         Dadl ar Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 - Dyletswydd i Adolygu - Adroddiad Terfynol (60 munud)

 

 

Dydd Mercher 24 Chwefror 2016

 

Busnes y Llywodraeth

 

·         Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth (45 munud)

·         Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol (45 munud)

 

Busnes y Cynulliad

 

·         Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad (30 munud)

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar ei ymchwiliad i'r Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg (60 munud)

·         Dadl ar yr adroddiad i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar weithgareddau cynrychiolwyr Cymru ar Bwyllgor y Rhanbarthau, yr UE (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·         Dadl fer – Russell George (Sir Drefaldwyn) (30 munud)

Dydd Mawrth 1 Mawrth 2016

 

Busnes y Llywodraeth

 

·         Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)

·         Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)

·         Gorchymyn Panel Cynghori ar Amaethyddiaeth Cymru (Sefydlu) 2016 (15 munud)

·         Rheoliadau Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (Meini Prawf Penodedig a Chydsyniadau Eilaidd Rhagnodedig) (Cymru) (Diwygio) 2016 (15 munud)

·         Rheoliadau Plant (Llety Diogel) (Cymru) (Diwygio) 2016 (15 munud)

·         Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Tai a Chynllunio sy'n ymwneud â Darpariaethau Prynu Gorfodol ac ati (15 munud)

·         Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Cyfnod 3 (180 munud)

 

 

Dydd Mercher 2 Mawrth 2016


Busnes y Llywodraeth

 

·         Cwestiynau i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (45 munud)

·         Cwestiynau i’r Gweinidog Addysg a Sgiliau (45 munud)

 

Busnes y Cynulliad