Y Pwyllgor Cyllid

 

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) drafft

 

Ymatebion i’r Ymgynghoriad

Ionawr 2016

 

………………………………….

 

Finance Committee

 

Draft Public Services Ombudsman (Wales) Bill

 

Consultation Responses

January 2016

 

 

 

 


 

*Ar gael yn Gymraeg / Available in Welsh

 

DB PSOW 01

Cyngor Cymuned Llanddunwydd

Welsh St Donats Community Council

DB PSOW 02

Gwasanaeth Asesu Clinigol Cenedlaethol (NCAS)

National Clinical Assessment Service (NCAS)

DB PSOW 03

Cyngor Cymuned Henllanfallteg

Henllanfallteg Community Council

DB PSOW 04

Cyngor Gofal Cymru

Care Council for Wales

DB PSOW 05

Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru

Local Democracy and Boundary Commission for Wales

DB PSOW 06

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Cardiff and Vale University Health Board

*DB PSOW 07

Comisiynydd y Gymraeg

Welsh Language Commissioner

DB PSOW 08

Cyngor Tref Y Barri

Barry Town Council

DB PSOW 09

Un Llais Cymru

One Voice Wales

DB PSOW 10

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Pembrokeshire Coast National Park Authority and Brecon Beacons National Park Authority

DB PSOW 11

Janet Treharne Oakley

Janet Treharne Oakley

DB PSOW 12

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus yr Alban

Scottish Public Services Ombudsman

DB PSOW 13

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Public Services Ombudsman for Wales

*DB PSOW 14

Archwilydd Cyffredinol Cymru

Auditor General for Wales

DB PSOW 15

Cyngor Bro Morgannwg

Vale of Glamorgan Council

DB PSOW 16

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Betsi Cadwaladr University Health Board

DB PSOW 17

Prifysgol Lerpwl

University of Liverpool

DB PSOW 18

Cyngor Cymuned Maerun

Marshfield Community Council

*DB PSOW 19

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Older People’s Commissioner for Wales

DB PSOW 20

Cymdeithas Gofal Iechyd Annibynnol Cymru

Welsh Independent Healthcare Association

DB PSOW 21

Cyngor Sir Ceredigion

Ceredigion County Council

DB PSOW 22

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Caerphilly County Borough Council

DB PSOW 23

Cyngor Dinas Caerdydd

City of Cardiff Council

DB PSOW 24

Cyngor Tref Penarth

Penarth Town Council

DB PSOW 25

Ymddiriedolaeth GIG Felindre

Velindre NHS Trust

*DB PSOW 26

Cyngor Gwynedd

Gwynedd Council

DB PSOW 27

Ombwdsmon Gogledd Iwerddon

Northern Ireland Ombudsman

DB PSOW 28

Pwyllgor Cymru'r Cyngor Cyfiawnder Gweinyddol a Thribiwnlysoedd

Committee for Administrative Justice and Tribunals Wales

*DB PSOW 29

Llywodraeth Cymru

Welsh Government

DB PSOW 30

Prifysgol Sheffield

University of Sheffield

DB PSOW 31

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Healthcare Inspectorate Wales

DB PSOW 32

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Welsh Local Government Association

DB PSOW 33

Gwasanaeth Dyfarnu Cwynion y Sector Annibynnol (ISCAS)

Independent Sector Complaints Adjudication Service (ISCAS)