Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 9 Rhagfyr 2015

Amser: 09.00 - 10.57
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3329


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Jocelyn Davies AC (Cadeirydd)

Peter Black AC

Christine Chapman AC

Mike Hedges AC

Alun Ffred Jones AC

Jenny Rathbone AC (yn lle Ann Jones AC)

Julie Morgan AC

Nick Ramsay AC

Tystion:

Jane Hutt AC, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

Jo Salway, Llywodraeth Cymru

Margaret Davies, Llywodraeth Cymru

Jeff Andrews, Cynghorydd Polisi Arbenigol, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Bethan Davies (Clerc)

Tanwen Summers (Dirprwy Glerc)

Gerallt Roberts (Dirprwy Glerc)

Martin Jennings (Ymchwilydd)

Christian Tipples (Ymchwilydd)

Joanest Varney-Jackson (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Trawsgrifiad o’r cyfarfod.

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Ann Jones AC.

1.3 Roedd Jenny Rathbone AC yn bresennol fel dirprwy ar ran Ann Jones AC.

</AI2>

<AI3>

2       Papurau i’w nodi

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

</AI3>

<AI4>

3       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2016-17: Sesiwn dystiolaeth 1

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Jane Hutt AC, y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth; Jo Salway, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllidebu Strategol, Llywodraeth Cymru; Margaret Davies, Pennaeth Cyflawni Cyllidebol, Llywodraeth Cymru; a Jeff Andrews, Cynghorydd Polisi Arbennig, Llywodraeth Cymru.

</AI4>

<AI5>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn ar gyfer y busnes canlynol:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI5>

<AI6>

5       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2016-17: Ystyried y dystiolaeth

5.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

5.2 Cytunodd y Pwyllgor ar y llythyr ymgynghori.

</AI6>

<AI7>

6       Swyddfa Archwilio Cymru: Cynllun Ffioedd 2016-17

6.1 Cymeradwyodd y Pwyllgor y cynllun ffioedd.

</AI7>

<AI8>

7       Rhagolygon ar gyfer Trethi Cymru

7.1 Nododd y Pwyllgor y papur.

</AI8>

<AI9>

8       Ymchwiliad etifeddiaeth

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y ddwy bennod ddrafft.

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>