Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 3 Rhagfyr 2015

Amser: 09.01 - 10.46
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3332


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Jocelyn Davies AC (Cadeirydd)

Peter Black AC

Christine Chapman AC

Mike Hedges AC

Alun Ffred Jones AC

Jenny Rathbone AC (yn lle Ann Jones AC)

Julie Morgan AC

Nick Ramsay AC

Tystion:

Simon Brindle, Y Lab

Steve Martin, Sefydliad Polisi Cyhoeddus Cymru

Staff y Pwyllgor:

Bethan Davies (Clerc)

Gerallt Roberts (Dirprwy Glerc)

Martin Jennings (Ymchwilydd)

Christian Tipples (Ymchwilydd)

Joanest Varney-Jackson (Cynghorydd Cyfreithiol)

Gerald Holtham - Technical Adviser

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod.

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Ann Jones AC.

1.3 Roedd Jenny Rathbone AC yn bresennol fel dirprwy i Ann Jones AC.

</AI2>

<AI3>

2       Papurau i’w nodi

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

</AI3>

<AI4>

3       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17: Sesiwn Drosolwg

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Simon Brindle, Cyfarwyddwr, Y Lab, a Steve Martin, Cyfarwyddwr, Sefydliad Polisi Cyhoeddus Cymru.

</AI4>

<AI5>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI5>

<AI6>

5       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17: Sesiwn Drosolwg: Trafod y dystiolaeth

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI6>

<AI7>

6       Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Cyllideb Atodol 2015-16

6.1 Nododd y Pwyllgor y papur a bydd yn ei ystyried ymhellach gyda’r Gyllideb Atodol nesaf.

</AI7>

<AI8>

7       Ariannu yn y Dyfodol: Y prif faterion

6.1 Trafododd y Pwyllgor y materion allweddol a chytunodd i ohirio trafodaeth bellach er mwyn gwahodd Prif Ysgrifennydd y Trysorlys i roi tystiolaeth.

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>