Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

 

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn

 

Dydd Mawrth 12 Ionawr 2016 a dydd Mercher 13 Ionawr 2016

Dydd Mawrth 19 Ionawr 2016 a dydd Mercher 20 Ionawr 2016

Dydd Mawrth 26 Ionawr 2016 a dydd Mercher 27 Ionawr 2016Dydd Mawrth 12 Ionawr 2016

 

Busnes y Llywodraeth

 

·         Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud) 

·         Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)

·         Datganiad gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol: Cynhyrchu Ynni Lleol (30 munud)

·         Rheoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Ffioedd Cofrestru) (Cymru) 2016 (15 munud)

·         Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Diwygio Lles a Gwaith sy'n ymwneud â darpariaethau/diwygiadau i'r Bil ynghylch y Comisiwn Symudedd Cymdeithasol (15 munud)

·         Dadl ar Adroddiad Blynyddol Effaith a Chyrhaeddiad Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru 2014-15 (60 munud) 

 

 

Dydd Mercher 13 Ionawr 2016

 

Busnes y Llywodraeth

 

·         Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth (45 munud)

·         Cwestiynau i’r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus (45 munud)

 


Busnes y Cynulliad

 

·         Bil Cymru drafft (180 munud)

·         Dadl Fer - William Powell (Canolbarth a Gorllewin Cymru) (30 munud)

 


Dydd Mawrth 19 Ionawr 2016

 

Busnes y Llywodraeth

 

·         Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud) 

·         Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)

·         Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Gofynion Rhagnodedig a'r Cynllun Diofyn) (Cymru) (Diwygio) 2016 (15 munud)

·         Dadl ar yr Adroddiad Blynyddol ar Gydraddoldeb 2014-15 (60 munud)

 Dydd Mercher 20 Ionawr 2016

 

Busnes y Llywodraeth

 

·         Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth (45 munud)

·         Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol (45 munud)

 

Busnes y Cynulliad

 

·         Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad (30 munud)

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ynghylch Deddfu yng Nghymru (60 munud)

·         Dadl Cyfnod 3 ar y Bil Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) (120 munud)

·         Dadl Fer - Lynne Neagle (Torfaen) (30 munud)

 

 

Dydd Mawrth 26 Ionawr 2016

Busnes y Llywodraeth

 

·         Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud) 

·         Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)

·         Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Ffioedd am Geisiadau, Ceisiadau Tybiedig ac Ymweliadau Safle) (Cymru) (Diwygio) 2016 (15 munud)

·         Cynnig o dan Reol Sefydlog 12.24 i gynnal dadl ar y canlynol gyda'i gilydd ond gyda phleidleisiau ar wahân: 

o   Rheoliadau Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (Meini Prawf Penodedig a Chydsyniadau Eilaidd Rhagnodedig) (Cymru) 2016 (5 munud)

o   Rheoliadau Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (Ffïoedd) (Cymru) 2016 (5 munud)

·         Rheoliadau Deddf Cronfeydd Dŵr 1975 (Esemptiadau, Apeliadau ac Arolygiadau) (Cymru) 2016 (15 munud)

·         Gorchymyn Rheoleiddio Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 2016 (15 munud)

·         Gorchymyn Eithriadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) (Diwygio) 2016 (15 munud)

·         Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Undebau Llafur y DU (15 munud)

·         Bil yr Amgylchedd (Cymru) Cyfnod 3 (180 munud)

 Dydd Mercher 27 Ionawr 2016

 

Busnes y Llywodraeth

 

·         Cwestiynau i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (45 munud)

·         Cwestiynau i’r Gweinidog Addysg a Sgiliau (45 munud)

 

Busnes y Cynulliad

 

·         Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

·         Dadl Cyfnod 4 ar y Bil Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) (15 munud)

·         Dadl Fer - Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro) (30 munud)