1

 

Adroddiad Blynyddol y Grŵp Trawsbleidiol.

24 Chwefror 2015

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Anhwylderau Bwyta 

Cadeirydd: Bethan Jenkins AC

Ysgrifennydd: Katie Dalton (Gofal)

1.    Aelodaeth y Grŵp a deiliaid swyddi.

 

Cadeirydd:Bethan Jenkins AC (Plaid Cymru)

Ysgrifennydd:  Katie Dalton (Gofal)  

Christine Chapman AC (Llafur Cymru)

William Powell AC (Democratiaid Rhyddfrydol Cymru)

Nick Ramsay AC (Ceidwadwyr Cymreig)

 

 

2.    Cyfarfodydd Blaenorol y Grŵp.

 

 

Cyfarfod 1.

 

Dyddiad y cyfarfod: 18/02/2014 

 

Yn bresennol:  

Bethan Jenkins AC - Cadeirydd (Plaid Cymru)

Martin Bell (rhiant)

James Downs (defnyddiwr gwasanaeth)

Hannah Barnes (Going Public Theatre in Education)

Dr Menna Jones (Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf)

Susannah Humphrey (Beat Cymru)

Ewan Hilton (Gofal)

 

Crynodeb o’r materion a drafodwyd:

     Y Fframwaith Anhwylderau Bwyta

     Adborth gan Aelodau'r Cynulliad a'u staff cymorth

     Beat Cymru

 

 

 

 

Adroddiad Blynyddol      24 Chwefror 2015 2

 

Cyfarfod 2.

 

Dyddiad y cyfarfod: 19/11/2014

 

Yn bresennol:  

Bethan Jenkins AC (Cadeirydd) (Plaid Cymru) 

Samia Saeed-Edmonds (Cyfarwyddwr Cynorthwyol - Partneriaethau, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf) 

Leslie Rudd (Iechyd Cyhoeddus Cymru) 

Michelle Bushell (ysgrifennydd) (Beat Cymru) 

Ewan Hilton (Gofal) 

Katie Dalton (Gofal)   

Hazel Yates (Gofal) 

Manon Lewis (Beat) 

Bridget Taylor (Beat) 

Julie Davis (Beat) 

Menna Jones (Arweinydd Clinigol Haen 3, Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro/Cwm Taf) 

Carolyn Sansom (Arweinydd Clinigol Haen 2, Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf) 

Robin Glaze (Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed Gogledd Cymru) 

Emma Hagerty (Arweinydd Haen 2, Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan) 

Gill Davies (Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro) 

Clare O'Reilly (Haen 3, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro) 

Jane Burgoyne (Haen 1, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro) 

Jacinta Tan (Athro Cyswllt Clinigol, Coleg Meddygaeth Abertawe) 

Don Ribeiro (Gofalwr) 

Janet Ribeiro (Gofalwr)

 

Crynodeb o’r materion a drafodwyd:

     Gwasanaethau Anhwylderau Bwyta yng Nghymru

     Ymyrraeth gynnar: gofal sylfaenol ac addysg

     Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed

     Sgiliau ac agweddau ar wardiau cyffredinol, wardiau iechyd meddwl a wardiau pediatreg.

 

 

3. Lobïwyr proffesiynol, sefydliadau gwirfoddol ac elusennau y mae’r Grŵp wedi cyfarfod â hwy yn ystod y flwyddyn flaenorol.

 

 Beat Cymru d/o Gofal (gweler isod)

 

Gofal

Tŷ Derwen House, 2 Heol y Llys, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 1BN

 

 

Adroddiad Blynyddol      24 Chwefror 2015 3

 

Datganiad Ariannol Blynyddol.

25 Chwefror 2015

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Iechyd Meddwl

Cadeirydd: Bethan Jenkins AC

Ysgrifennydd: Katie Dalton (Gofal)

Treuliau'r Grŵp.

 

Dim.

£0.00

Cost yr holl nwyddau.

 

Ni phrynwyd nwyddau.

£0.00

Buddiannau a gafwyd gan y grŵp neu Aelodau unigol gan gyrff allanol.

 

Ni chafwyd buddiannau.

£0.00

Ysgrifenyddiaeth neu gymorth arall.

 

Ni chafwyd cymorth ariannol.

£0.00

Gwasanaethau a ddarparwyd i'r Grŵp fel lletygarwch.

  

 

 

Talodd Gofal am yr holl luniaeth

 

 

 

Dyddiad

Disgrifiad o’r darparwr a’i enw

 

Cost

19/11/2014

Gwasanaeth Arlwyo Charlton House

£115.38

 

Cyfanswm y costau

 

 

£115.38

 

 

Adroddiad Blynyddol                                                                                                                                  24 Chwefror 2015