Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

 

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn

 

Dydd Mawrth 10 Tachwedd 2015 a dydd Mercher 11 Tachwedd 2015

Dydd Mawrth 17 Tachwedd 2015 a dydd Mercher 18 Tachwedd 2015

Dydd Mawrth 24 Tachwedd 2015 a dydd Mercher 25 Tachwedd 2015Dydd Mawrth 10 Tachwedd 2015

 

Busnes y Llywodraeth

·         Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud) 

·         Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)

·         Dadl ar yr Ardoll Prentisiaeth (60 munud)

·         Trefn trafod Gwelliannau’r Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) (5 munud)

·         Dadl Cyfnod 3 ar y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru) (320 munud)

Os bydd y Cynulliad yn cytuno ar y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 caiff y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn ymddangos yn y cynnig. Os nad yw’r Cynulliad yn cytuno ar y cynnig, caiff y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn ymddangos yn y Bil.

 

 

Dydd Mercher 11 Tachwedd 2015

 

Busnes y Llywodraeth

 

·         Cwestiynau i’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol (45 munud)

·         Cwestiynau i’r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi (45 munud)

 

Busnes y Cynulliad

 

·         Cynnig i gymeradwyo Cyllideb Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2016/17 (30 munud)

·         Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

·         Dadl Fer - Altaf Hussain (Gorllewin De Cymru) (30 munud)

Dydd Mawrth 17 Mawrth 2015

Busnes y Llywodraeth

·         Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud) 

·         Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)

·         Rheoliadau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (Darpariaethau Canlyniadol) 2015 (30 munud)

·         Dadl ar Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru 14-15 (60 munud)

·         Dadl Cyfnod 3 ar Fil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) (180 munud)

Os bydd y Cynulliad yn cytuno ar y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 caiff y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn ymddangos yn y cynnig. Os nad yw’r Cynulliad yn cytuno ar y cynnig, caiff y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn ymddangos yn y Bil.

 

 

 

Dydd Mercher 18 Tachwedd 2015

 

Busnes y Llywodraeth

 

·         Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth (45 munud)

·         Cwestiynau i’r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus (45 munud)

 

Busnes y Cynulliad

 

·         Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru (60 munud)

·         Dadl Fer - Julie Morgan (Gogledd Caerdydd) (30 munud)

 

 

Dydd Mawrth 24 Tachwedd 2015

 

Busnes y Llywodraeth

 

·         Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud) 

·         Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)

·         Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Taith y Gyllideb 2015 – Buddsoddi yn y Gymru a Garem (30 munud)

·         Datganiad gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol: Amcanion y Cenhedloedd Unedig a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) (30 munud)

·         Dadl ar Dargedau Tai Fforddiadwy (60 munud) Dydd Mercher 25 Tachwedd 2015

 

Busnes y Llywodraeth

 

·         Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth (45 munud)

·         Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol (45 munud)

 

Busnes y Cynulliad

 

·         Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad (30 munud)

·         Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru (60 munud)

·         Dadl fer - Darren Millar (Gorllewin Clwyd) (30 munud)