Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 21 Hydref 2015

Amser: 09.00 - 10.59
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3271


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Jocelyn Davies AC (Cadeirydd)

Peter Black AC

Christine Chapman AC

Mike Hedges AC

Alun Ffred Jones AC

Mick Antoniw AC (yn lle Ann Jones AC)

Julie Morgan AC

Nick Ramsay AC

Tystion:

Jane Hutt AC, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

Emma Cordingley, Llywodraeth Cymru

Richard Clarke, Llywodraeth Cymru

Jeff Andrews, Cynghorydd Polisi Arbenigol, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Leanne Hatcher (Ail Glerc)

Tanwen Summers (Dirprwy Glerc)

Martin Jennings (Ymchwilydd)

Richard Bettley (Ymchwilydd)

Joanest Varney-Jackson (Cynghorydd Cyfreithiol)

Lakshmi Narain - Cynghorydd Technegol

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod.

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Ann Jones AC.

 

1.3 Dirprwyodd Mick Antoniw AC ar ei rhan.

</AI2>

<AI3>

2       Papurau i’w nodi

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

</AI3>

<AI4>

3       Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 10

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Jane Hutt AC, Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth; Emma Cordingley, Cyfreithwraig; Richard Clarke, Rheolwr Prosiect Gweinyddu Trethi, Llywodraeth Cymru; a Jeff Andrews, Cynghorydd Polisi Arbenigol â chyfrifoldeb am gyllid a materion Ewropeaidd.

 

3.2 Cytunodd Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth i roi rhagor o wybodaeth i'r Pwyllgor.

</AI4>

<AI5>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI5>

<AI6>

5       Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Trafod y dystiolaeth

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI6>

<AI7>

6       Ymchwiliad Etifeddiaeth: Dull o gynnal y gwaith craffu

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ei ddull craffu.

</AI7>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>