Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mawrth, 6 Hydref 2015

Amser: 09.00 - 10.58
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3250


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Darren Millar AC (Cadeirydd)

Mohammad Asghar (Oscar) AC

Jocelyn Davies AC

Mike Hedges AC

Sandy Mewies AC

Julie Morgan AC

Jenny Rathbone AC

Aled Roberts AC

Tystion:

Gawain Evans, Llywodraeth Cymru

Syr Derek Jones, Llywodraeth Cymru

Peter Kennedy, Llywodraeth Cymru

David Richards, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Fay Buckle (Clerc)

Claire Griffiths (Dirprwy Glerc)

Joanest Varney-Jackson (Cynghorydd Cyfreithiol)

Richard Harries (Swyddfa Archwilio Cymru)

Huw Vaughan Thomas (Swyddfa Archwilio Cymru)

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Trawsgrifiad o’r cyfarfod.

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

1.1        Estynnodd y Cadeirydd groeso i’r Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

1.3        Datganodd Sandy Mewies AC fuddiant fel Aelod o Gomisiwn y Cynulliad.

</AI2>

<AI3>

2       Papurau i’w nodi

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

</AI3>

<AI4>

2.1   Craffu ar Gyfrifon 2014-15: Gwybodaeth ychwanegol gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru

</AI4>

<AI5>

3       Craffu ar Gyfrifon 2014-15: Cyfrifon Cyfunol Blynyddol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2014-15:

3.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod Cyfrifon Cyfunol Blynyddol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2014-15, gan holi Syr Derek Jones, Ysgrifennydd Parhaol, David Richards, Cyfarwyddwr Llywodraethu, Peter Kennedy, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol a Gawain Evans, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid, Llywodraeth Cymru.

3.2 Cytunodd Syr Derek Jones i anfon rhagor o wybodaeth am y materion canlynol:

·         Manylion y traffig i wefan Cyfrifon Cyfunol Llywodraeth Cymru a nifer y bobl a fu’n ymweld â’r wefan, i roi arwydd ynghylch nifer y darllenwyr.

·         Rhesymau pam y mae swm y gwastraff bwyd drwy ystâd Llywodraeth Cymru wedi cynyddu ers 2013-14

·         Rhesymau pam nad yw cronfa risg y GIG wedi cael ei nodi fel eitemau unigol yn y cyfrifon cyfunol ar gyfer 2014-15 fel y bu yn y gorffennol, ac eglurhad ynghylch pam nad yw’r wybodaeth hon wedi cael ei nodi yn y cyfrifon

·         Darparu dadansoddiad llawn o’r eitemau nad ydynt yn arian parod a gwariant a reolir yn flynyddol, a chynnwys y ffigurau ar gyfer 2013-14 er mwyn eu cymharu

·         Sut y mae Llywodraeth Cymru yn mynd i’r afael â rheoli arian parod, ac yn benodol y tanwariant o £86.8m yn ymwneud â byrddau iechyd

·         Manylion ar yr hyn y mae’r £19.6m ar gyfer cyfrifoldebau eraill yn ei gynnwys

·         Pryd yr oedd disgwyl cael y derbynebau gwreiddiol ar gyfer y taliadau arbennig yn ymwneud â Chwmni Peirianneg Tryst a Swyddfa Desk Link

·         Y sefyllfa o ran ailstocio cyffuriau gwrth-firol ar gyfer achosion o ffliw pandemig

·         Achos y colledion o ran Dewis Gyrfa Cyf

 

3.3 Wrth ystyried y dystiolaeth a gafwyd, gofynnodd yr Aelodau i’r Ysgrifennydd Parhaol anfon manylion ynghylch sut y bydd ei strategaeth i sicrhau cydbwysedd rhwng y rhywiau o 50:50 erbyn 20:20 yn cael ei gyflawni.

 

 

</AI5>

<AI6>

4       Ymdrin â’r Heriau Ariannol sy’n wynebu Llywodraeth Leol yng Nghymru: Gohebiaeth y Pwyllgor

4.1 Nododd yr aelodau yr ohebiaeth.

4.2 Awgrymwyd y byddai’n ddefnyddiol pe bai Llywodraeth Cymru yn gofyn i lywodraeth leol ddarparu gwybodaeth fanylach am yr hyn yw bwriad pob cronfa wrth gefn a sut y maent yn disgwyl eu gwario dros gyfnod o amser.

4.3 Dywedodd y Cadeirydd ei bod yn annhebygol y bydd y Pwyllgor yn ailedrych ar y mater hwn cyn diwedd tymor y Cynulliad.

 

</AI6>

<AI7>

5       Ymateb i Ddiwygio Lles yng Nghymru: Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru

5.1 Cytunodd yr Aelodau y dylai’r Cadeirydd ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i ofyn am ragor o eglurhad ar yr ymateb i adroddiad y Pwyllgor.

</AI7>

<AI8>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI8>

<AI9>

7       Craffu ar Gyfrifon 2014-15: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

7.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>