Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 1 Hydref 2015

Amser: 09.02 - 14.43
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3248


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Jocelyn Davies AC (Cadeirydd)

Peter Black AC

Christine Chapman AC

Mike Hedges AC

Alun Ffred Jones AC

Jenny Rathbone AC (yn lle Ann Jones AC)

Julie Morgan AC

Nick Ramsay AC

Tystion:

Eleanor Emberson, Cyllid yr Alban

Colin Miller, Cyllid yr Alban

Neil Broadfoot, Cyllid yr Alban

Geoff Yapp, Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi

Doug Stoneham, Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi

Isobel Moore, Cyfoeth Naturiol Cymru

Rebecca Favager, Cyfoeth Naturiol Cymru

John Cullinane, Sefydliad Siartredig Trethiant

Claire Thackaberry, Grŵp Diwygio Trethi Incwm Isel

David Melding AC, Y Dirprwy Lywydd

Claire Clancy, Prif Weithredwr a Chlerc

Nicola Callow, Cyfarwyddwr Cyllid

Staff y Pwyllgor:

Bethan Davies (Clerc)

Leanne Hatcher (Ail Glerc)

Tanwen Summers (Dirprwy Glerc)

Georgina Owen (Dirprwy Glerc)

Martin Jennings (Ymchwilydd)

Richard Bettley (Ymchwilydd)

Joanest Varney-Jackson (Cynghorydd Cyfreithiol)

Lakshmi Narain - Cynghorydd Technegol

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Trawsgrifiad o’r cyfarfod.

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Ann Jones AC.

 

1.3 Roedd Jenny Rathbone AC yn dirprwyo.

</AI2>

<AI3>

2       Papurau i’w nodi

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

</AI3>

<AI4>

3       Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) Sesiwn dystiolaeth 2

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Eleanor Emberson, Prif Weithredwr, Cyllid yr Alban, Colin Miller, Cyllid yr Alban ac Arweinydd Tîm y Bil Pwerau Trethu a Neil Broadfoot, Swyddog Cyfathrebu.

 

3.2 Cytunodd Eleanor Emberson i ddarparu gwybodaeth ychwanegol i’r Pwyllgor.

</AI4>

<AI5>

4       Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) Sesiwn dystiolaeth 3

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Geoff Yapp, Dirprwy Gyfarwyddwr, Treth Gorfforaeth, Rhyngwladol a Stamp, Pennaeth Trethi Stamp, Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi a Doug Stoneham, Uwch Gynghorydd Polisi, Datganoli.

 

4.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Gyllid a Thollau EM i ofyn am ragor o wybodaeth.

</AI5>

<AI6>

5       Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) Sesiwn dystiolaeth 4

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Isobel Moore, Pennaeth Busnes, Rheoliadau ac Economeg, Cyfoeth Naturiol Cymru a Rebecca Favager, Rheolwr Gwastraff ac Adnoddau, Cyfoeth Naturiol Cymru

 

</AI6>

<AI7>

6       Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) Sesiwn dystiolaeth 5

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan John Cullinane, Cyfarwyddwr Polisi Treth, Sefydliad Siartredig Trethiant a Claire Thackaberry, Swyddog Technegol, y Grŵp Diwygio Treth Incymau Isel

 

6.2 Cytunodd Claire Thackaberry i ddarparu gwybodaeth ychwanegol i’r Pwyllgor.

</AI7>

<AI8>

7       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

7.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI8>

<AI9>

8       Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Trafod y dystiolaeth

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI9>

<AI10>

9       Cyllideb Ddrafft Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2016-17 Sesiwn dystiolaeth 1

9.1 Roedd Peter Black AC yn absennol ar gyfer yr eitem hon gan ei fod yn Aelod o Gomisiwn y Cynulliad.

 

9.2 Bu’r Aelodau yn holi David Melding AC, y Dirprwy Lywydd a Chomisiynydd y Cynulliad Dros Dro, Claire Clancy, Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad, a Nicola Callow, y Cyfarwyddwr Cyllid yn fanwl am gyllideb ddrafft Comisiwn y Cynulliad 2016-17.

 

9.3 Datganodd Jocelyn Davies AC y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

·         Aelod yn rhoi’r gorau i’w sedd ar ddiwedd y Pedwerydd Cynulliad.

</AI10>

<AI11>

10   Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

10.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI11>

<AI12>

11   Cyllideb Ddrafft Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2016-17: Trafod y dystiolaeth

11.1 Roedd Peter Black AC yn absennol ar gyfer yr eitem hon gan ei fod yn Aelod o Gomisiwn y Cynulliad.

 

11.2 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI12>

<AI13>

12   Adroddiad Alldro Llywodraeth Cymru 2014-15:

12.1 Nododd y Pwyllgor yr adroddiad a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth.

</AI13>

<AI14>

13   Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17

13.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth.

</AI14>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>