Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 17 Medi 2015

Amser: 08.46 - 12.16
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3225


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Jocelyn Davies AC (Cadeirydd)

Peter Black AC

Christine Chapman AC

Mike Hedges AC

Alun Ffred Jones AC

Ann Jones AC

Julie Morgan AC

Nick Ramsay AC

Tystion:

Jane Hutt AC, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

Sean Bradley, Llywodraeth Cymru

Richard Clarke, Llywodraeth Cymru

Jeff Andrews, Cynghorydd Polisi Arbenigol, Llywodraeth Cymru

David Phillips, Sefydliad Astudiaethau Cyllid

Staff y Pwyllgor:

Bethan Davies (Clerc)

Leanne Hatcher (Ail Glerc)

Tanwen Summers (Dirprwy Glerc)

Richard Bettley (Ymchwilydd)

Joanest Varney-Jackson (Cynghorydd Cyfreithiol)

Lakshmi Narain

Gerald Holtham

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod.

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

1.2 Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 

1.3 Atgoffodd y Cadeirydd yr Aelodau fod dyletswydd arnynt i ddatgan buddiant, yn unol â Rheolau Sefydlog 2.6, 2.7 a 17.24.

</AI2>

<AI3>

2       Papurau i'w nodi

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

</AI3>

<AI4>

3       Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 1

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth.

 

3.2 Cytunodd y Gweinidog i roi rhagor o wybodaeth i'r Pwyllgor.

</AI4>

<AI5>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI5>

<AI6>

5       Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Trafod y dystiolaeth

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI6>

<AI7>

6       Ariannu yn y Dyfodol: Sesiwn dystiolaeth 5

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan David Phillips, y Sefydliad Astudiaethau Cyllid.

</AI7>

<AI8>

7       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

7.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI8>

<AI9>

8       Ariannu yn y Dyfodol: Trafod y dystiolaeth

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI9>

<AI10>

9       Bil yr Amgylchedd (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft â rhai mân newidiadau.

</AI10>

<AI11>

10   Bil Drafft Cymru

10.1 Cytunodd y Pwyllgor i ailystyried ei ran yn y gwaith o graffu ar Fil drafft Cymru yn nes ymlaen.

</AI11>

<AI12>

11   Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

5.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft.

</AI12>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>