Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 

Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

 

 

 

Dyddiad:

Dydd Mercher, 15 Gorffennaf 2015

 

 

 

Amser:

09.18 - 11.55

 

 

 

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3013

 

 

Cofnodion Cryno:

 

 

 

Aelodau’r Cynulliad:

 

David Rees AC (Cadeirydd)

Alun Davies AC

John Griffiths AC

Altaf Hussain AC

Elin Jones AC

Darren Millar AC

Lynne Neagle AC

Gwyn R Price AC

Lindsay Whittle AC

Kirsty Williams AC

 

 

 

 

 

Tystion:

 

Julie Barratt, Sefydliad Siartredig lechyd yr Amgylchedd

Robert Hartshorn, Cyfarwyddwyr Diogelu’r Cyhoedd Cymru

Paul Mee, Cyfarwyddwyr Diogelu’r Cyhoedd Cymru

Naomi Alleyne, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Simon Wilkinson, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

 

 

 

 

Staff y Pwyllgor:

 

Llinos Madeley (Clerc)

Christopher Warner (Clerc)

Helen Finlayson (Ail Glerc)

Catherine Hunt (Ail Glerc)

Sian Giddins (Dirprwy Glerc)

Rhys Morgan (Dirprwy Glerc)

Gareth Howells (Cynghorydd Cyfreithiol)

Amy Clifton (Ymchwilydd)

Elfyn Henderson (Ymchwilydd)

Victoria Paris (Ymchwilydd)

Philippa Watkins (Ymchwilydd)

 

 

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod.

 

</AI1>

<AI2>

1   Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

1.1 Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 

</AI2>

<AI3>

2   Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): sesiwn dystiolaeth 4

2.1 Ymatebodd y tyst i gwestiynau gan yr Aelodau.

2.2 Cytunodd y tyst i ddarparu’r canlynol i’r Pwyllgor:

·         nodyn ar ddigwyddiad a nodwyd gan Iechyd Cyhoeddus Lloegr yn ymwneud ag aciwbigo; a

·         manylion am astudiaeth ar blant yn defnyddio sigaréts melys yn trosglwyddo i ysmygu.

 

</AI3>

<AI4>

3   Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): sesiwn dystiolaeth 5

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

</AI4>

<AI5>

4   Papurau i’w nodi

 

</AI5>

<AI6>

4.1 Cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 1 Gorffennaf 2015

4.1a Nododd y Pwyllgor gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 1 Gorffennaf 2015.

 

</AI6>

<AI7>

4.2 Ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau: gwybodaeth ychwanegol gan y Dirprwy Weinidog Iechyd

4.2a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol.

 

</AI7>

<AI8>

4.3 Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): gohebiaeth gan y Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

4.3a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

</AI8>

<AI9>

5   Cynnig o dan Reolau Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

</AI9>

<AI10>

6   Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): trafod y dystiolaeth

6.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

</AI10>

<AI11>

7   Ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau: trafod yr adroddiad drafft

7.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod yr adroddiad drafft, a chytunodd arno yn amodol ar fân newidiadau.

 

</AI11>

<AI12>

8   Gwaddol Pwyllgorau’r Pedwerydd Cynulliad: trafod y dull gweithredu

8.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod ei ddull gweithredu o ran ei waddol yn y Pedwerydd Cynulliad, a chytunodd arno.

 

</AI12>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>