Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 

Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

 

 

 

Dyddiad:

Dydd Iau, 9 Gorffennaf 2015

 

 

 

Amser:

09.17 - 11.52

 

 

 

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3026

 

 

Cofnodion Cryno:

 

 

 

Aelodau’r Cynulliad:

 

David Rees AC (Cadeirydd)

Alun Davies AC

John Griffiths AC

Altaf Hussain AC

Elin Jones AC

Lynne Neagle AC

Gwyn R Price AC

Lindsay Whittle AC

Kirsty Williams AC

 

 

 

 

 

Tystion:

 

Dr Julie Bishop, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dr Quentin Sandifer, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dr Gillian Richardson, Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan

Dr Sara Hayes, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

 

 

 

 

 

Staff y Pwyllgor:

 

Llinos Madeley (Clerc)

Helen Finlayson (Ail Glerc)

Catherine Hunt (Ail Glerc)

Sian Giddins (Dirprwy Glerc)

Rhys Morgan (Dirprwy Glerc)

Gareth Howells (Cynghorydd Cyfreithiol)

Amy Clifton (Ymchwilydd)

Philippa Watkins (Ymchwilydd)

 

 

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod.

 

</AI1>

<AI2>

1   Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): trafodaeth ar drefn ystyried trafodion Cyfnod 2

1.1 Cytunodd y Pwyllgor ar drefn ystyried trafodion Cyfnod 2 y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) mewn egwyddor.

 

</AI2>

<AI3>

2   Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

2.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Darren Millar.

 

</AI3>

<AI4>

3   Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): sesiwn dystiolaeth 2

3.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan yr Athro Mark Bellis.

3.2 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

3.3 Cytunodd y tystion i ddarparu nodyn ar yr eitemau a ganlyn i'r Pwyllgor:

·         y cydweithio rhwng Iechyd Cyhoeddus Cymru, Chwaraeon Cymru a Llywodraeth Cymru er mwyn annog gweithgarwch corfforol i wella iechyd pobl leol;

·         eu barn ar p'un a ddylid cynnig cymhelliant ariannol er mwyn helpu awdurdodau lleol i ddarparu toiledau cyhoeddus;

·         eu barn ar gyflwyno cyfyngiad oedran gofynnol ar gyfer tyllu rhannau o'r corff;

·         unrhyw fesurau rheoli tybaco ychwanegol y dylid ystyried eu cynnwys yn y Bil; ac 

·         unrhyw dystiolaeth sy'n dangos effaith anweddau gweddilliol ac anweddau trydydd-law o e-sigaréts.

 

</AI4>

<AI5>

4   Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): sesiwn dystiolaeth 3

4.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

</AI5>

<AI6>

5   Papurau i’w nodi

 

</AI6>

<AI7>

5.1 Cofnodion y cyfarfodydd ar 17 a 25 Mehefin 2015

5.1a Nododd y Pwyllgor gofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 17 a 25 Mehefin 2015.

 

</AI7>

<AI8>

6   Cynnig o dan Reolau Sefydlog 17.42 (vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

</AI8>

<AI9>

7   Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): trafod y dystiolaeth

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

</AI9>

<AI10>

8   Blaenraglen waith y Pwyllgor.

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr amlinelliad o'r flaenraglen waith ar gyfer mis Medi i fis Hydref 2015, a chytunodd i ddychwelyd at yr eitem hon yn y dyfodol.

8.2 Yn sgil sylw'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ei fod yn bwriadu cynnig penderfyniad ariannol ar gyfer y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru) yn nechrau tymor yr hydref, cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Pwyllgor Busnes i ofyn am estyniad i'r dyddiad cau ar gyfer cwblhau trafodion Cyfnod 2.

8.3 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith ar gyfer mis Tachwedd 2015 i fis Mawrth 2016, a chytunodd i ddychwelyd at yr eitem hon yn y dyfodol.

 

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>