Adroddiad Blynyddol.

Gorffennaf 2015

Cofnodion y Grŵp Trawsbleidiol ar Gydraddoldeb, Rhywioli a Rhywioldeb Plant

Jocelyn Davies AC (Cadeirydd).

 

1.      Aelodaeth y Grŵp a deiliaid swyddi.

 

Jocelyn Davies AC (Cadeirydd).

Angela Burns AC

Ann Jones AC

Aled Roberts AC

Ken Skates AC

 

Keith Towler                                      Comisiynydd Plant Cymru

Ruth Mullineux                                 Swyddog Polisi, Y Gymdeithas Genedlaethol er atal Creulondeb i Blant.

Tina Reece                                          Swyddog Polisi ac Ymgyrchoedd, Cymorth i Fenywod Cymru.

Yr Athro Emma Renold                  Prifysgol Caerdydd.

Rhayna Pritchard                              Ysgrifennydd. Ymchwilydd Jocelyn Davies AC.

 

 

2.      Cyfarfodydd Blaenorol y Grŵp.

 

Cyfarfod 1.

 

Dyddiad y cyfarfod:        10 Chwefror 2015                            

Yn bresennol:                    Jocelyn Davies AC (Cadeirydd).

 

Rhayna Pritchard              Ymchwilydd Jocelyn Davies AC.

Angharad Lewis               Swyddog Cyfathrebu Jocelyn Davies AC.

Ruth Mullineux                                 Y Gymdeithas Genedlaethol er atal Creulondeb i
                                                                Blant.

Yr Athro Emma Renold   Prifysgol Caerdydd.

 Sangeet Bullah                                 Wise Kids.

 Disgyblion  Ysgol Uwchradd Yr Eglwys yng Nghymru Teilo Sant.

 

Tina Reece                                           Cymorth i Fenywod Cymru.

 Christina Parker                                 Cymorth i Fenywod Cymru.

 Natalie Brimble                                  Tros Gynnal Plant.

Sara Reid                                              'Sdim Curo Plant.

Menna Thomas                                                  Barnardo’s

 Hywel William                                   AIM Group (UK) Ltd.

Andy Wood                                         Llywodraeth Cymru

 Rebecca Griffiths                             Comisiynydd Plant.

 Siriol Burford                                     Ymgynghorydd Lles Addysgol.

 Andrew Buttle                                                  Ysgol Uwchradd Yr Eglwys yng Nghymru Teilo Sant

 Vicky Edwards                                    Prifysgol Caerdydd.

 Carlos Velasco                                    Prifysgol Caerdydd.

 Joanna Wilkinson                              Prifysgol Caerdydd.

 

 

                                                               

Crynodeb o’r materion a drafodwyd:

 

1.       Ruth Mullineux - Cadw Plant yn Ddiogel Ar-lein ac Ymgyrch Share Aware y Gymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb i Blant.

2.       Cyflwyniad gan ddisgyblion Ysgol Uwchradd Yr Eglwys yng Nghymru Teilo Sant.

3.       Yr Athro Emma Renold - Aflonyddu rhywiol mewn perthnasoedd seiber ifanc: ymchwil, polisi a newid.

4.        Dr Sangeet Bhullar - Canfyddiadau Allweddol o'r adroddiad Generation 2000: Arferion rhyngrwyd a chyfryngau digidol a llythrennedd digidol dros 2000 o ddisgyblion Blwyddyn 9 ar draws Cymru.

 

 

 

 "Mae pobl ifanc yn aml yn deall mwy am aros yn ddiogel ar y rhyngrwyd na'u rhieni. Ond nid yw hynny'n golygu nad oes angen cymorth ar bobl ifanc i ddeall y negeseuon y maent yn dod ar eu traws ar-lein a pheryglon rhannu gormod. Mae'n tynnu sylw at pa mor bwysig yw hi bod ein plant a'n pobl ifanc yn cael addysg gynhwysfawr sy'n benodol i'w hoed am berthnasau iach a pharch. Felly, yr wyf yn annog Llywodraeth Cymru i wneud ymagwedd ysgol gyfan tuag at addysg perthnasau iach yn orfodol."

 

Jocelyn Davies AC

 

 

 

 

 

 

  1. Lobïwyr proffesiynol, sefydliadau gwirfoddol ac elusennau y mae’r Grŵp wedi cyfarfod â hwy yn ystod y flwyddyn flaenorol.

 


Comisiynydd Plant Cymru.

Oystermouth House

Phoenix Way

Llansamlet

Abertawe

SA7 9FS

 

Barnardo's Cymru

Trident Court

E Moors Rd

Caerdydd

CF24 5TD


 


Y Gymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb i Blant

Tŷ Diane Englehardt
Treglown Court

Dowlais Road
Caerdydd
CF24 5LQ

 


Yr Athro Emma Renold

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Prifysgol Caerdydd

Cardiff

CF10 3WT

 

Cymorth i Fenywod Cymru

Tŷ Pendragon

Caxton Place

Pentwyn

Caerdydd

CF23 8XEWise Kids

WISE KIDS

40 Wood Crescent

Casnewydd

NP10 0AL

 

 

 

 

Ysgol Uwchradd Yr Eglwys yng Nghymru Teilo Sant.

 Circle Way East
 Caerdydd

CF23 9PD

 

Tros Gynnal Plant

12 North Road

Caerdydd

CF10 3DY

 

Sdim Curo Plant!

25 Plas Windsor Caerdydd

CF10 3BZ

 

AIM Group (UK) Ltd

 20 Heol Terrell
 Gerddi Landsdowne

Caerdydd

CF11 8BF

 

Ymgynghorydd Lles Addysgol

Siriol Burford

Ymgynghorydd Addysgol yn Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru