Atodiad A: Cwestiynau’r ymgynghoriad

 

Enw:

 

A ydych yn ymateb fel unigolyn neu ar ran sefydliad?

 

Enw’r sefydliad (a’i rôl, os yn berthnasol):

 

Rhif ffôn / rhif ffôn symudol:

 

Cyfeiriad e-bost:

 

 

Caiff eich ymateb i’r ymgynghoriad ei ddefnyddio i helpu i lywio dulliau’r Pwyllgor o ran ei waith. Mae’n bosibl, felly, y bydd y Pwyllgor yn dymuno eich gwahodd i roi tystiolaeth ychwanegol yn y dyfodol, boed hynny yn ysgrifenedig, mewn sesiwn dystiolaeth ffurfiol neu’n rhan o gais anffurfiol am dystiolaeth.

A ydych yn fodlon i’r Pwyllgor gysylltu â chi at y diben hwn?

Ydw

Nac ydw

 

Cwestiwn 1

Gan feddwl am y pum mlynedd diwethaf, yn eich barn chi:

-     i ba raddau mae’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol wedi cael effaith ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru?

 

 

-     beth oedd llwyddiant mwyaf y Pwyllgor?

 

 

-               pe gallai’r Pwyllgor fod wedi gwneud unrhyw beth yn wahanol, beth fyddai hynny a pham?

 

 

-               a yw gwaith y Pwyllgor wedi taro’r cydbwysedd cywir rhwng craffu ar bolisi, cyllid a deddfwriaeth?

 

Cwestiwn 2

Gan edrych ymlaen at y pum mlynedd nesaf, beth, yn eich barn chi, fydd y tair her fwyaf o ran iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru?

1.

2.

3.