Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd

Environment and Sustainability Committee

 

Bil yr Amgylchedd (Cymru)

Environment (Wales) Bill

 

Ymatebion i’r Ymgynghoriad

Consultation Responses


 

Cynnws | Contents

*Ar gael yn Gymraeg | *Available in Welsh

 

Rhif | Number

Sefylliad

Organisation

EB 01

Bywyd Gwyllt y Byd (WWF) & Aviation Environment Federation

World Wildlife Fund (WWF) & Aviation Environment Federation

EB 02

Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig

Campaign for the Protection of Rural Wales

EB 03

Menai Strait Fishery Order Management Association

Menai Strait Fishery Order Management Association

EB 04

Cadwch Gymru'n Daclus

Keep Wales Tidy

EB 05

Valero

Valero

EB 06

Ffederasiwn y Diwydiant Paneli Pren

Wood Panel Industries Federation (WPIF)

EB 07

Ymddiriedolaeth Cadwraeth Ystlumod (Cymru)

Bat Conservation Trust (Wales)

EB 08*

Wheelabrator Technologies Inc. (UK)

Wheelabrator Technologies Inc. (UK)

EB 09

Calor Gas Ltd

Calor Gas Ltd

EB 10

Cymdeithas Genweirwyr Eogiaid a Brithyll Cymru

Salmon & Trout Association (Cymru)

EB 11

RSPB Cymru

RSPB Cymru

EB 12

Local Authority Recycling Advisory Committee (LARAC)

Local Authority Recycling Advisory Committee (LARAC)

EB 13

Alliance for National Parks Cymru

Alliance for National Parks Cymru

EB 14

The Association of Manufacturers of Domestic Appliances (AMDEA)

The Association of Manufacturers of Domestic Appliances (AMDEA)

EB 15

Tata Steel

Tata Steel

EB 16

Ymddiriedolaeth GIG Felindre

Velindre NHS Trust

EB 17

Ffederasiwn y Busnesau Bach

Federation of Small Businesses

EB 18

Y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol yng Nghymru (RTPI Cymru)

The Royal Town Planning Institute (RTPI Cymru)

EB 19

Cymdeithas Cyfraith Amgylcheddol y DU

UK Environmental Law Association (UKELA)

EB 20

Comisiwn Cymru ary Newid yn yr Hinsawdd

Climate Change Commission for Wales

EB 21

Parciau Cenedlaethol Cymru

National Parks Wales

EB 22

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Welsh Local Government Association (WLGA)

EB 23

Sefydliad Rheoli ac Asesu Amgylcheddol

Institute of Environmental Management and Assessment

EB 24

Cymdeithas Siopau Cyfleustra

Association of Convenience Stores

EB 25

Oxfam Cymru

Oxfam Cymru

EB 26

Cyngor Bro Morgannwg

Vale of Glamorgan Council

EB 27

Ffederasiwn Cenedlaethol Manwerthwyr Papurau Newydd

National Federation of Retail Newsagents (NFRN)

EB 28

Ymddiriedolaeth Natur Cymru

Wildlife Trusts Wales

EB 29

Bywyd Gwyllt y Byd (WWF)

World Wildlife Fund

EB 30

Catering Equipment Suppliers Association

Catering Equipment Suppliers Association

EB 31

RenewableUK Cymru

RenewableUK Cymru

EB 32

Marine Energy Pembrokeshire

Marine Energy Pembrokeshire

EB 33

Cyngor Sir Ceredigion

Ceredigion County Council

EB 34

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

National Trust

EB 35

Cyswllt Amgylchedd Cymru

Wales Environment Link

EB 36

Cyngor Sir Penfro

Pembrokeshire County Council

EB 37

Mechline Developments Ltd

Mechline Developments Ltd

EB 38

Y Pwyllgor ar Newid Hinsawdd

Committee on Climate Change

EB 39

Consortiwm Awdurdodau Lleol Cymru

CLA Cymru

EB 40

Cyfeillion y Ddaear Cymru

Friends of the Earth Cymru

EB 41

Cyfoeth Naturiol Cymru

Natural Resources Wales

EB 42

Confor

Confor

EB 43

Atal Anhrefn Hinsawdd

Stop Climate Chaos Cymru

EB 44

Consortiwm Manwerthu Prydain

Welsh Retail Consortium (WRC)

EB 45

Tidal Lagoon Power

Tidal Lagoon Power

EB 46

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Conwy County Borough Council

EB 47

Sefydliad Gwy ac Wysg

Wye and Usk Foundation

EB 48

CIWM Cymru Wales

CIWM Cymru Wales

EB 49

Viridor

Viridor

EB 50

Undeb Amaethwyr Cymru

Farmers’ Union of Wales

EB 51

NFU Cymru

NFU Cymru

EB 52

Geoconservation Cymru – Wales (GCW)

Geoconservation Cymru – Wales (GCW)

EB 53

Llinos Price

Llinos Price

EB 54

Dŵr Cymru

Welsh Water